מרכז הנגב לקיימות

קיימות עירונית

למעלה ממחצית מאוכלוסיית העולם ורובה המכריע של אוכלוסיית מדינת ישראל חיה כיום באזורים עירוניים. ערים מהוות מוקד לפעילות חברתית, כלכלית, תרבותית ופוליטית ענפה ומרחב התורם לשגשוג וקידום החברה האנושית. אולם לאזורים עירוניים ואופן תפקודם השפעה רבה על המערכות הסביבתיות ורווחת האוכלוסייה בתחומי הערים ומחוצה להן. אחד האתגרים העומדים בפני החברה האנושית במאה ה-21 הוא פיתוח בר קיימא עירוני. תכנון וניהול עירוני אשר יאפשר פיתוח בכיוון זה ירתום את היתרונות הפיזיים והאנושיים של המרחב העירוני לצמצום ההשפעה הסביבתית תוך שיפור איכות החיים והרווחה האנושית של תושבי הערים.

מרכז הנגב לקיימות בוחן ולומד היבטים שונים של הפעילות העירונית בעבר ובהווה, תוך התמקדות בסוגיות חברתיות, סביבתיות, כלכליות ופוליטיות אשר משפיעות על המרחב העירוני ויתרמו לקידום מרחב עירוני בר קיימא.

Immigrant City Mobile

האזרחות העירונית החדשה

מחקר זה בוחן את השתנות האזרחות העירונית בערי המהגרים של המאה ה-21. אופייה ומעמדה של האזרחות העירונית קשורות ישירות לחוסן של הקהילות המדוברות ולקיימות החברתית והכלכלית או לחילופין למשברי וסכסוכי החברה העירונית. בשלב ראשוני זה, המחקר מבצע בחינה השוואתית של ברלין ותל-אביב, ומיועד "להתפשט" גם לערי מהגרים נוספות באפריקה, אסיה ואוסטרליה.
Sustlv Mobile

אינדקס קיימות עירונית - תל אביב-יפו

המערכת העירונית כוללת מגוון יחסי גומלין ישירים ועקיפים עם הסביבה המקומית, אזורית וגלובלית. יחסי גומלין אלו משפיעים על רווחת תושבי העיר, ועל קיימות המערכות הסביבתיות בהן תלויה הפעילות העירונית ועליהן היא משפיעה. על כן, אמידת הקיימות העירונית הינה משימה מורכבת אשר מחייבת התייחסות אל יחסי הגומלין של העיר עם סביבתה בקני המידה השונים תוך בחינת התרומה של צעדים בקני מידה שונים לקידום הקיימות העירונית. חוקרי המרכז מפתחים אינדקס קיימות עירונית אשר נבחן בעיר תל אביב-יפו.