מרכז הנגב לקיימות

פיתוח אזורי

מאז היווסדות 'מרכז הנגב לפיתוח אזורי' לפני כשלושה עשורים, הוביל המרכז מגוון פרויקטים ייחודיים בעלי תרומה לקידום ולפיתוח הנגב. המרכז היווה מוקד ידע ומרכז שוקק פעילות, אשר הוביל שורה של מחקרים ומגוון סקרים מרחביים, ערך כנסים מקצועיים ופרסם מחקרים הנוגעים בסוגיות שונות בפיתוח מרחב הנגב.

הנגב הינו חבל ארץ יובשני, בעל אקלים צחיח למחצה עד צחיח קיצון, המהווה כ-60% משטחה של מדינת ישראל. אוכלוסיית הנגב מהווה פחות מ-10% מאוכלוסיית ישראל, אשר כוללת מגוון חברתי תרבותי של אוכלוסייה בערים, עיירות, ומרחבים כפריים, אוכלוסייה בדואית בישובים מוכרים ובכפרים שאינם מוכרים, ישראלים ותיקים, עולים חדשים ועוד. לצד ייחודיות ואיכויות האזור, היווה מרחב הנגב מאז הקמת מדינת ישראל אזור פריפריאלי אשר חרף הצהרות רשמיות וניסיונות שונים לקידום האזור לאורך השנים לא זכה לתמיכה והפיתוח הראויים. בשנים האחרונות זיהו ממשלות ישראל את הנגב כיעד עיקרי לפיתוח, תוך ניצול מרחב האפשרויות הגלומות בו. שורה של פרויקטים הנמצאים בשלבים שונים של פיתוח מקודמים בנגב בימים אלו. בדומה לכל הליך פיתוח, הצורך לשקול את השפעתו על המרקם החברתי והסביבתי, לצד התרומה הכלכלית, עולה גם במקרה של הנגב. פיתוח אזור הנגב נמצא במוקד פעילות 'מרכז הנגב לקיימות'. המרכז מקדם שורה של פעילויות אשר נועדו לבחון תהליכים שונים אשר הביאו למצב האזור בהווה, מאפייני פיתוח שונים ותרומתם הפוטנציאלית לרווחת תושבי האזור בעתיד תוך יישום עקרונות לקידום אזורי בר קיימא. המרכז מחדש פעילויות שונות שנערכו והובלו על ידי המרכז ומקדם יוזמות חדשות אלו יתנו מקום וביטוי למערכות החיים המורכבות הקיימות בנגב, ובכלל זה לשימור סביבה מדברית, הערכה ושימור של מגוון תרבותי וחברתי ופיתוח כלכלי.

Bedouin Mobile

השנתון הסטטיסטי של החברה הבדואית בנגב

כחלק מפעילותו האזורית, מרכז הנגב לקיימות מחדש את עריכת השנתון הסטטיסטי של החברה הבדואית. איסוף, ניהול, תיעוד ופרסום של מידע סטטיסטי אודות האוכלוסייה הבדואית בנגב הוא בסיס לפיתוח בר-קיימא בנגב, תוך התחשבות באוכלוסייה ייחודית זו.
Livelihood Mobile

יצירתיות וחיות בנגב

הנגב הוא מרחב המקיים ומקדם יצירה, אומנות ותרבות, ואלו מהווים מרכיב חשוב בפיתוח מקיים ותורמים לחיוּת באזור הנגב. במחקר זה יבוצע לראשונה תהליך מדידה שיספק תמונת מצב מקיפה ומהימנה אודות יצירתיות וחיוּת בנגב.