מרכז הנגב לקיימות

התכנונייה

במרחב הנגב בכלל, בערי הפיתוח ובכפרים הבדואים בפרט, חיות קהילות מוחלשות רבות אשר זקוקות לחיזוק והעצמה. מיזם "התכנונייה" שואף לתרום לקהילות אלו באמצעות שילוב סטודנטים בעבודה תכנונית בקהילות השונות, הגדרת צרכים, בניית פרוגראמות, תכנון תכניות חלופיות והכנת תיקי פרויקטים עבור הקהילות השונות. המיזם שואף לתרום ליצירת הכרות עמוקה ומחויבות בקרב הסטודנטים לשיפור חייהן וסביבתן של קהילות הנגב. המיזם משלב פעילות של חוקרים מתחומים שונים, סטודנטים וקהילות מגוונות במרחב הנגב, כל אלו פועלים תחת ריכוזו של ד"ר יודן רופא.

למיזם מספר דגשים מרכזיים הכוללים: זיהוי, קידום ומתן מענה ליוזמות קהילתיות, תמיכה מקצועית למועצות המקומיות קידום נושאי סביבה וקיימות בתכנון, קידום נושאי צדק חלוקתי והיבטים חברתיים של תכנון ברמות השונות. המיזם פועל במספר אפיקים, כגון: קורסים וסדנאות תכנון לסטודנטים לתואר שני במגמה לתכנון עיר ואזור, ליווי אקדמי-מקצועי לקהילות בהתאם לנושאים הרלוונטיים, שיתוף פעולה עם ארגוני חברה אזרחית מקומיים, אזוריים וארציים. כחלק מפעילותה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב לפיתוח אזור חשוב זה, שואף המיזם לייצר מאגר של ידע, כלים וכוח אדם מקצועי ואקדמי, שיאפשר המשכיות של פרויקטים משלב הייזום דרך שלבים של תכנון, תקצוב, הקמה והטמעה.

Bedouin Woman Mobile

תכנון בהתייחסות מגדרית בקרב נשים בדואיות

מטרת העבודה הייתה ניסוח דפוסים תכנוניים המשמרים את התרבות הבדואית, על ידי שיתוף הנשים הבדואיות בתהליך תכנון לעיירה כסייפה בכלל ולהסדרת כפרים בלתי מוכרים בתוך תחום השיפוט של כסייפה, וזיהוי צרכיהן הייחודיים לאורח החיים בתרבות הבדואית. העבודה כללה מפגשים אישיים עם נשים בגילאים שונים – נערות צעירות החיות בכסייפה ועובדות בה, סטודנטיות הלומדות ועובדות בבאר שבע, ונשים בכפרים בלתי מוסדרים בסביבות כסייפה ובהר הנגב.
Blueprint Mobile

תמ"ל 1016 - רובע מנחם

סיוע בהגשת חוות דעת תכנונית ביחס לתמ"ל 1016 – תכנית המקודמת בותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור), מהווה חלק מתכנית מתאר לצפון העיר באר שבע. התמ"ל מפחיתה משמעותית את מס' יחידות הדיור מ-13,500 ל-4,120 והבנייה המתוכננת ברובה היא של יחידות צמודות קרקע, מה שלדעת הצוות אינו מצדיק קידום במסלול מהיר (ותמ"ל).