מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מועדי תשלום ואמצעי תשלום מקובלים

איך משלמים שוברים, אמצעי תשלום, אופן פריסת התשלום

גובה התשלומים ומועדם

סמסטר א' (סתיו) - תשפ"ד

תיאור התשלום

גובה התשלום

מועד אחרון לתשלום

הערות

מקדמה ראשונה

חלק מהיקף מלוא שכר הלימוד

14.08.2023

ללא קשר להיקף לימודים

מקדמה שניה

עד 15% משכר לימוד בסיסי מלא. (יישור קו ל 80% מהמערכת של הסמסטר או מהיקף מערכת מלא).

31.01.2024

עפ"י היקף הלימודים בתוספת חובות קודמים שלא שולמו. חיובי שכר דירה מיום הכניסה עד לסוף דצמבר, מחצית חיוב שפה זרה, מחצית עלות קורס ללא נק"ז ו/או מחצית התקורה.

"גמר חשבון" (חשבון מסכם)

יתרת שכר הלימוד לסמסטר

14.02.2024

עפ"י היקף הלימודים בתוספת חובות קודמים שלא שולמו, חיובי שכר דירה ינואר-פברואר, גמר חיוב שפה זרה, גמר חיוב עלות קורס ללא נק"ז ו/או גמר חיוב תקורה.

 

סמסטר ב' (אביב) - תשפ"ד

תיאור התשלום

גובה התשלום

מועד אחרון לתשלום

הערות

מקדמה ראשונה

20% משכר לימוד בסיסי מלא (40% מהיקף המערכת בסמסטר א')

14.03.2024

עפ"י היקף הלימודים בסמסטר א' בתוספת חיובי שכר דירה מרץ-אפריל וחובות קודמים שלא שולמו.

מקדמה שניה

עד 15% משכר לימוד בסיסי מלא. (יישור קו ל 70% מהמערכת של הסמסטר או מהיקף מערכת מלא)

26.05.2024

עפ"י היקף הלימודים בסמסטר ב' בתוספת חובות קודמים שלא שולמו, חיובי שכר דירה מאי – יוני, מחצית חיוב שפה זרה, מחצית עלות קורס ללא נק"ז ו/או מחצית התקורה.

"גמר חשבון" (חשבון מסכם)

יתרת שכר הלימוד לסמסטר

14.06.2024

עפ"י היקף הלימודים בסמסטר ב' בתוספת חובות קודמים שלא שולמו, חיובי שכר דירה יולי עד תום החוזה, גמר חיוב בשפה זרה, גמר חיוב עלות קורס ללא נק"ז ו/או גמר חיוב תקורה.

 

סמסטר ג' תשפ"ד (קורסי קיץ בתשלום / קורסים קנויים)

תאריכי הסמסטר  יפורסמו לקראת פתיחת סמסטר קיץ.

לימודים בסמסטר קיץ לא יכללו במניין שנות הלימוד הנ"ל ולא תגבה עבורם תוספת תקורה (למעט סטודנטים בתוכניות מיוחדות).

1. סטודנט הלומד עד 5 נק"ז – יחויב לפי 5% משכר הלימוד השני המלא (ללא הפחתה) לכל נק"ז.

2. החל מהנקודה השישית ואילך ישלם הסטודנט לפי אחוז שכר לימוד לנק"ז (בהתאם לעלות בתואר הנלמד), מתוך שכר הלימוד השנתי המלא (ללא הפחתה).

דוגמאות ניתן למצוא בחוברת הוראות והסברים.

סטודנט שירשם בתקופת רישום שתוגדר לקראת סמסטר קיץ – תינתן אפשרות לשלם שכר לימוד בשני תשלומים.

סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום – לא יחויב בתשלום שכר לימוד.

סטודנט המבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום ועד למועד השינויים (כולל) – יחויב בתשלום של 40% מסה"כ הקורסים סמסטר קיץ.

דוגמאות ניתן למצוא בחוברת הוראות והסברים.

סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר תום תקופת השינויים – יחויב במלוא שכר הלימוד של סמסטר קיץ בהתאם לקורסים אליהם נרשם.