מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מועדי תשלום ואמצעי תשלום מקובלים

איך משלמים שוברים, אמצעי תשלום, אופן פריסת התשלום

תשלום שוברים - כללי

סטודנט שלא חתם על הרשאה לחיוב חשבון בנק, ישלם באמצעות שוברי תשלום אשר יופקו בהתאם לטבלת גובה התשלומים ומועדם. הודעה בדבר הפקת השובר תישלח למייל האוניברסיטאי.

הסכומים המופיעים בשוברים נכונים לפי הנתונים הקיימים במערכת החשבונות, במועד הפקתם. שינויים בנתונים הנ"ל יבואו לידי ביטוי בשובר הבא.

עבור כל שובר ייגבו דמי טיפול בסכום של 15 שקלים (החל מהמקדמה השניה בסמסטר א', סה"כ עד 75 שקלים לשנה למי שמשלם בשוברים בלבד). אם התשלום יבוצע באינטרנט (ללא השובר) יבוצע זיכוי עבור דמי הטיפול.

בכל מקרה של שינוי בכתובת, או בפרטים אישיים, על הסטודנט לעדכן את השינוי באתר האינטרנט (טופס לשינוי פרטים אישיים), או ב"שירותי מידע אישי" - עדכון כתובות וטלפונים.)

אי קבלת הודעה על תשלום, מכל סיבה שהיא , אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום במועד.

סטודנט שלא הופק עבורו שובר, יפנה למדור חשבונות סטודנטים לפני התאריך האחרון לתשלום (ראה בטבלת גובה התשלומים ומועדם ).

האחריות לתשלום שכר הלימוד וחיובים נוספים במועד חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו.

סטודנט שלא ישלם את שכר הלימוד  במועדים שנקבעו , מכל סיבה שהיא, יחויב במלוא הפרשי הצמדה (בהתאם למדדים שיפורסמו במשק) וכן בריבית פיגורים צמודה (ראה להלן הרחבה בנושא חיובי הצמדה וריבית).

בירור החשבון אינו דוחה תשלום.