מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מועדי תשלום ואמצעי תשלום מקובלים

איך משלמים שוברים, אמצעי תשלום, אופן פריסת התשלום

תשלומים "עודפים" של שכר הלימוד

ככלל, אין לשלם תשלומים "עודפים" על חשבון שכר הלימוד ללא אישור מפורש ממדור חשבונות סטודנטים. שוברי תשלום שכר לימוד יונפקו על ידי מדור חשבונות סטודנטים בלבד . חל איסור מוחלט על סטודנט לתקן או למלא שוברי שכר הלימוד בעצמך , ושלא באמצעות מדור חשבונות סטודנטים.

 סטודנט שישלם תשלום "עודף", יקבל החזר צמוד למדד.

הערות:

סטודנטים המחויבים בקנס כספי, חיובי חשמל וכיוצ"ב יקבלו את החוב לתשלום בשובר הקרוב ביותר למועד החיוב.

מספר התשלומים – סטודנט שילמד בשנת הלימודים בהיקף לימודים מלא (או יותר) רשאי לשלם את שכר הלימוד בשישה תשלומים (כולל מקדמה ראשונה). סטודנט שילמד בהיקף לימודים הקטן מ 100% עשוי לשלם את שכר הלימוד במספר תשלומים קטן יותר.

סטודנטים ממומנים/או הזכאים למלגת סיוע – אחוז המימון יילקח בחשבון בחישוב כל שובר (להוציא המקדמה הראשונה בכל סמסטר).

סטודנט המתגורר במעונות ושילם תשלום שכר לימוד מראש בלבד (לא שכ"ד מראש) יופק עבורו שובר תשלום רק לאחר שנוצלה כל יתרת הזכות בחשבונו. סטודנט המבקש לשלם לפי ניצול כל יתרת הזכות יפנה למדור חשבונות סטודנטים להנפקת שובר לתשלום עבור שכר דירה. 

תשלום מראש עבור שכר דירה: למשלמים את שכר הדירה לשנה מראש, עד ליום 19.09.2023, תינתן הנחה של 2.5%. בדבר פרטים יש לפנות, לאחר תשלום מקדמת שכר הדירה ולאחר קבלת הודעת השיבוץ למעונות אל מדור חשבונות סטודנטים.