מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מועדי תשלום ואמצעי תשלום מקובלים

איך משלמים שוברים, אמצעי תשלום, אופן פריסת התשלום

תשלום מראש עבור 100% היקף מערכת והנחה למשלמים מראש

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שנת הלימודים מחולקת לשלושה סמסטרים (א', ב' וקיץ) וכתוצאה מכך שכר הלימוד מחושב שלוש פעמים בשנה. תנאי מוקדם לביצוע הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת כל חובותיך הקודמים.

בתחילת שנת הלימודים יופקו שוברי תשלום לסטודנטים חדשים  שמימשו את קבלתם ע"י תשלום המקדמה הראשונה ולסטודנטים ותיקים הממשיכים ללמוד.

על כל שובר מצוין תאריך הפרעון.

לתשומת לבך: אם שילמת לאחר הנפקת השובר, התשלום ככל הנראה לא קוזז מהשובר המונפק, לכן נא פנה למדור חשבונות סטודנטים להפקת שובר מעודכן.

סטודנט ותיק שקיימת לו הרשאה לחיוב חשבון פעילה - הוראת קבע (חלק א' של המקדמה חויב בתאריך 14.08) ומעוניין לשלם את שכה"ל מראש, יודיע בכתב למדור חשבונות סטודנטים עד 10.09 על מנת שהחלק השני של המקדמה לא יגבה בתאריך 14.09 ולא יהיה כפל תשלומים.

סטודנט שבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש יבחר את השובר המתאים לו ביותר

פירוט השוברים:

1 שובר "תשלום יתרת חוב משנים קודמות" - מיועד לבעלי חוב כספי בלבד.

2. שובר "תשלום שכר לימוד מלא מראש לאחר הנחה של 2.5% למשלמים עד ליום 14.09 בלבד."השובר הינו עד היקף מערכת של 100%.

3. שובר "תשלום שכר לימוד מלא מראש באמצעות כרטיס אשראי - "קרדיט" בבנק הדואר בלבד" לאחר הנחה של 2.5% למשלמים עד ליום 14.09 בלבד."עבור היקף מערכת של עד 100%.

4. שובר "תשלום שכר לימוד מלא מראש מפיקדון/מענק צה"ל אחר הנחה של 2.5% למשלמים עד ליום 14.09 בלבד." להלן מצגת הסבר לתשלום מפקדון צה"ל.  עבור היקף מערכת עד 100%.

5. שובר "תשלום עבור מנוי למכון כושר" - מיועד לסטודנטים המעוניינים להצטרף כמנויים למכון הכושר (מותנה ברישום לקורסים ובתשלום דמי רווחה).

6. שובר "תשלום נלווים לסטודנטים הפטורים מתשלום שכר הלימוד". נכון ליום הפקת השובר.

* סטודנט הלומד מעבר למערכת לימודים המלאה השנתית או שקיימים עבורו חיובים נוספים כגון שכר דירה וכדומה, ישלם בהתאם לטבלת גובה התשלומים ומועדם כפי שמופיעה בהמשך.

הנחה למשלמים מראש

סטודנטים ששילמו את מלוא שכ"ל מראש במזומן ו/או באמצעות פיקדון צה"ל ו/או בכרטיס אשראי עד התאריך שמזכה בהנחה - יהיו זכאים להנחה למשלם מראש בגובה של 2.5% משכה"ל הנלמד ולא יותר משכה"ל הבסיסי המלא (מופחת לתלמידי תואר ראשון).

הנחה למשלמים מראש מחושבת מתוך שכר הלימוד השנתי. ההנחה תעודכן בחשבון שכר הלימוד לקראת סוף כל אחד מהסמסטרים.

◂​​תלמידי חשבונאות שנה ד' (לנרשמים עד שנת תש"פ) יהיו זכאים להנחה מתעריף שנת החשבונאות (160% משכר לימוד בסיסי מלא ללא הפחתה).

◂​מקבלי מענק שכה"ל ו/או סיוע מגורם מממן כלשהו אינם זכאים להנחה (מלבד מקבלי מלגת דיקן שיקבלו את ההנחה על ההפרש בין שכה"ל הנלמד (ולא יותר ממלא) לבין גובה המלגה.

גמר חשבון  

(תשלום במזומן בלבד בבנק הדואר, בנק הפועלים ובנק לאומי או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט)

לקראת תקופת הבחינות בסיום של כל סמסטר יופק לסטודנטים שובר שלישי לתשלום.

תשלום זה  מהווה גמר חשבון לסמסטר אותו ניתן לשלם בבנק הדואר, במזומן בלבד או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט בתוספת דמי טיפול.

 אם לא הופק עבורך גמר חשבון  עד שבוע לפני תחילת הבחינות, עליך לפנות למדור חשבונות סטודנטים.

בירור החשבון  אינו דוחה את מועד התשלום.

ככלל,  אין בגמר חשבון כדי לשמש קבלה או אישור תשלום מלוא שכר הלימוד ו/או סילוק  מלוא החובות הכספיים לאוניברסיטה.

תקופת הבחינות - קנסות לחייבים

​אם סטודנט יחליט להיבחן עם חוב - יחוייב בקנס בכל אחת מהבחינות בהן הסטודנט השתתף.סטודנט לא יוכל לערער על חיוב בגין קנסות אלה. 

 מומלץ להתעדכן על גובה החוב לפני התשלום בפועל. סטודנט בעל חוב שניגש לבחינה - יקבל הודעה על כך במייל הן ביום הבחינה והן ביום עדכון הציון במערכת (הקנס יחויב ביום עדכון הציון).