מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מועדי תשלום ואמצעי תשלום מקובלים

איך משלמים שוברים, אמצעי תשלום, אופן פריסת התשלום

הרשאה לחיוב חשבון בנק (הוראת קבע) ◂ 8 תשלומים בשנה

סטודנט שיבחר לשלם את שכר הלימוד באמעות הוראת קבע, ייהנה משמונה תשלומים (במקום שישה). את טופס להרשאה לחיוב חשבון הבנק ניתן להוריד באזור האישי.

הרשאה זו תקפה לסטודנטים פעילים לצורך חיוב תשלומי שכר הלימוד, שכר דירה במעונות, תשלומים נלווים וחיובים אחרים של הסטודנט.

איך מצטרפים להסדר התשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון?

1. יש להדפיס את טופס ההרשאה לחיוב חשבון כאמור ולהחתים את הספחים בבנק בו מתנהל חשבונך.

2. לאחר החתמת הטפסים יש לשלוח את הטפסים למדור חשבונות סטודנטים, לפקס שמספרו: 08-6472971 או דוא"ל:  heshbons@bgu.ac.il מוקדם ככל שניתן.

3. כשבועיים לפני מועד חיוב החשבון, תשלח בדוא"ל (למייל post של האוניברסיטה), הודעה בדבר גובה הסכום לחיוב. ניתן יהיה לראות את גובה הסכום לחיוב והסבר מפורט לגבי מרכיבי הסכום לתשלום, באתר האינטרנט.

ההרשאה תועתק אוטומטית לשנת הלימודים הבאה לסטודנטים פעילים ותופעל החל מהמקדמה הראשונה  ב-14.08 של השנה העוקבת.

אם סטודנטים שסיימו את השנים התקניות לתואר ממשיכים ללמוד ומעוניינים להמשיך לשלם באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון - יודיעו בכתב למדור חשבונות סטודנטים.

סטודנטים ותיקים,שיעבירו הרשאה לחיוב חשבון חתומה על ידי הבנק עד ליום 21.07.2023 המקדמה הראשונה לשנת הלימודים תשפ"ד תפוצל לשני תשלומים ותשולם בתאריכים: 14.08.23 וב-14.09.23. יתרת התשלומים לכלל הסטודנטים תגבה בשישה תשלומים במקום בחמישה תשלומים הנהוגים כיום.

סטודנט שחזר מחופשה או סטודנט חדש שהתקבל במדור רישום, הודעת הקבלה תהווה עבורו מקדמה ראשונה לשנה זו. לאחר תשלום הודעת קבלה, יגבו התשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון שמסר הסטודנט.

לא תבוצע גבייה מסטודנטים שאינם חייבים שכר לימוד.

אם מכל סיבה שהיא לא יכבד הבנק את הוראת התשלום, הוראת הקבע באוניברסיטה מתבטלת, הסטודנט יחויב בהצמדה למדד ובריבית פיגורים וכן בתשלום עבור דמי טיפול בסך 30 ש"ח ועבור עמלת החזר בהתאם לחיוב הבנק.  אם סטודנט מעוניין להמשיך לשלם באמצעות הוראת קבע, עליו לחדש את ההוראה בבנק.