מכון המפרי למחקר חברתי ותרבותי

פעילות מכון המפרי - תשפ"ב

קול קורא סמינר מצטיינים תשפ"ב בנושא " הון סימבולי: תיאוריה ופרקטיקה"

בשנת תשפ"ב סמינר מכון המפרי יעסוק בסוגיית ההון הסימבולי.

המושג נידון לראשונה על-ידי הוגים בני המאה התשע עשרה, וצמח מתוך ההשקות הדיסציפלינריות בין כלכלה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. הכלכלן תורסטין וובלן (Thorstein Veblen) היה בין האינטלקטואלים הראשונים שניתחו את הפרקטיקה של צרכנות ראווה, והטמיעו את האפשרות לפרש את המונח הון באופן מופשט, דרך פריזמה חברתית ופוליטית.

במאה העשרים סוגיית ההון הסימבולי קיבלה דחיפה שיחית בעיקר הודות לכתביו של הסוציולוג פייר בורדייה (Pierre Bourdieu), אשר הבחין בין הון חברתי והון סימבולי, ואיפיין את המנגנונים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שבאמצעותם נקבעים ערך ההון הסימבולי וצורות החליפין שלו. כחלק מאסכולת הפוסט-סטרוקטורליזם, התיאוריות של בורדייה עסקו במהותן ביחסי כוח, וביכולת של אינדיבידואלים למנף הון באמצעות המרתו מצורתו החומרית למופשטת ולהיפך.

מאז פריחת השיח על גלובליזציה ניתן למצוא ביתר שאת דוגמאות לפרקטיקות המרה של הון – כביטוי של יחסי כוח – בקרב קהילות חברתיות, גופים פוליטיים, ואפילו מדינות, אשר מבקשות למצב את עצמן כמובילות מבחינה פוליטית, באמצעות שימוש בצורות הון מתחומי התרבות, החינוך, הספורט ועוד.

מכון המפרי מזמין דוקטורנטיות.ים אשר תחומי המחקר שלהן.ם משיקים לסוגיית ההון הסימבולי להגיש מועמדות לסמינר על הנושא. מטבעו, מכון המפרי מציע פלטפורמת מחקר אינטרדיסציפלינרית, ומזמין אליו דוקטורנטיות.ים ממגוון תחומי מדעי הרוח והחברה, ותוך פתיחות לשיטות מחקר כמותניות, איכותניות, תיאורטיות והיברידיות.

במפגש שבועי לאורך סמסטר ב' (ימי חמישי 14:00-16:00) עמיתי המפרי ינתחו יחדיו מקרי מבחן ועמדות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות הנוגעות למושג ההון הסימבולי.

במסגרת הסמינר יתקיימו גם הרצאות אורח של חוקרים מובילים בתחום. עמיתי המפרי יקבלו מלגה סמסטריאלית בגובה 11,088 ש"ח ויהיו מחוייבים להשתתף באופן פעיל בכל מפגשי הסמינר.

לצורך הגשת מועמדות נא לשלוח מכתב עניין (letter of interest) באורך של עד 500 מילים, המדגיש את התאמת המחקר ותרומתה.ו האפשרית של הדוקטורנט.ית לסמינר השנה, בצירוף שני מכתבי המלצה – אחד ממנחת.ה הדוקטורט, ל - sluba@bgu.ac.il עד לתאריך 15 בינואר 2022.

לפרטים/שאלות ניתן לפנות לגב' לובה אחונדוב, באותה כתובת דוא"ל.

ראשת מכון המפרי​

ד"ר רונית מילאנו