המרכז לחקר וקידום בריאות האשה

חיפוש

חיפוש

תקצירים בתחום בריאות האישה

תקצירי מאמרים המפורסמים בכתבי עת

E-mail Authors

Title

*Each title has a link to the abstract

   

התמודדות נשים עם חולי וכאב

Leeatg@gmail.com Fergus, K., Fitzgerald, B., Granek, L. Clemons, M., Zalany, L. & Eisen, A. (2011)

The symptom appraisal of breast cancer in the context of an intimate relationship

Michall2@hadassah.org.il Liebergall‐Wischnitzer, M., Paltiel, O., Hochner‐Celnikier, D., Lavy, Y., Manor, O., & Woloski Wruble, A. C. (2011)

Sexual function and quality of life for women with mild-moderate stress urinary incontinence

jcwikel@bgu.ac.il Prokasheva, S., Faran, Y., Cwikel, J., & Geffen, D. B. (2011)

Analysis of Memory Deficits Following Chemotherapy in Breast Cancer Survivors: Evidence from the Doors and People Test

Leeatg@gmail.com Granek, L. & Fergus, K. (2012)

Resistance, agency, and liminality in women’s accounts of help seeking upon discovery of an abnormal breast symptom

Leeatg@gmail.com Granek, L., Fitzgerald, B., Fergus, K., Clemons, M. & Heisey, R. (Spring, 2012)

Travelling on parallel tracks: patient and physician perspectives on why women delay seeking care for breast cancer symptoms

S.Mendlinger@neu.edu Warren, L. E., Mendlinger, S. E., Corso, K. A., & Greenberg, C. C. (2012) 

A Model of Knowledge Acquisition in Early Stage Breast Cancer Patients

Michall2@hadassah.org.il Liebergall-Wischnitzer, M., Ben-Meir, A., Sarid, O., Cwikel, J., & Lavy, Y. (2012)

Women’s well-being after Manchester procedure for pelvic reconstruction with uterine preservation: A follow up study

jcwikel@bgu.ac.il Kuzari, D., Biderman, A., & Cwikel, J. (2013)

Attitudes of women with breast cancer regarding the doctor–patient relationship

dorsegal@bgu.ac.il Segal-Engelchin D, Kfir-Levi , N, Neustaedtler,  SB, Mirsky J. (2015)

​Mental pain among female suicide attempt survivors in Israel: An exploratory qualitative study

   

התמודדות נשים עם מצבי דחק

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J., Lev-Wiesel, R., & Al-Krenawi, A. (2003)

The Physical and Psychosocial Health of Bedouin Arab Women of the Negev Area of Israel The Impact of High Fertility and Pervasive Domestic Violence

jcwikel@bgu.ac.il
Cwikel, J., Chudakov, B., Paikin, M., Agmon, K., & Belmaker, R. H. (2004)

Trafficked female sex workers awaiting deportation: Comparison with brothel workers

Leeatg@gmail.com Granek, L. (2006)

What’s love got to do with it? The relational nature of depressive experiences

juliamirsky@gmail.com Mirsky, J., & Peretz, Y. (2006) 

Maturational opportunities in migration: Separation–individuation perspective

juliamirsky@gmail.com Mirsky, J., (2006) 

“Once we left, the relationships spoiled and progress began” - Immigration as developmental opportunity (Hebrew)

juliamirsky@gmail.com Mirsky, J., Kohn, R., Levav, I., Grinshpoon, A., & Ponizovsky, A. M. (2008)

Psychological Distress and Common Mental Disorders Among Immigrants: Results From the Israeli-Based Component of the World Mental Health Survey

orlysa@bgu.ac.il Berger, R., Sarid, O., Hurvitz, N., & Anson, O. (2009)

Sense of coherence and mood states: Exploring the causal relationships

dorsegal@bgu.ac.il ​Cwikel, J., Segal-Engelchin, D., & Mendlinger, S. (2010)

Mothers' coping styles during times of chronic security stress: Effect on health status

Michall2@hadassah.org.il Halperin, O., Goldblatt, H., Noble, A., Raz, I., Zvulunov, I., & Liebergall Wischnitzer, M. (2011)

Stressful childbirth situations on midwives: A qualitative study of midwives

Leeatg@gmail.com Granek, L., Rosenberg‐Yunger, Z. R. S., Dix, D., Klaassen, R. J., Sung, L., Cairney, J., & Klassen, A. F. (2012)

Caregiving, Single Parents and Cumulative Stresses When Caring for A Child With Cancer

orlysa@bgu.ac.il Sarid, O., Segal-Engelchin, D., & Cwikel, J. (2012)

The contribution of negative reproductive experiences and chronic medical conditions to depression and pain among Israeli women

orlysa@bgu.ac.il Sarid, O. (2013)

Assessment of anger terms in Hebrew: A gender perspective

jcwikel@bgu.ac.il Huss, E., & Cwikel, J. (2015)

Women’s stress in compulsory army service in Israel: A gendered perspective

   

הפרעות אכילה

Leeatg@gmail.com Granek, L. (2007)

“You’re a whole lot of person”: Understanding the journey through anorexia to recovery: A qualitative study

jcwikel@bgu.ac.il Greenberg, L., Cwikel, J., & Mirsky, J. (2007) 

Cultural correlates of eating attitudes: A comparison between native born and immigrant university students in Israel

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J. G. (2011)

Strategies for resisting eating disorders over the life course—A mother-daughter case analysis

   

הורות ומשפחה

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J., & Amir, L. H. (2005)

Why do women stop breastfeeding? A closer look at 'not enough milk 'among Israeli women in the Negev Region

jcwikel@bgu.ac.il Mendlinger, S., & Cwikel, J. (2005) 

Learning about menstruation: Knowledge acquisition and cultural diversity

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J., & Mendlinger, S. (2006)

Health behaviors over the life cycle among mothers and daughters from Ethiopia

orlysa@bgu.ac.il Sarid, O., & Shraga, Y. (2009) 

Perceptions and attitudes towards infant’s physical health and caring: Immigrants and native born mothers

juliamirsky@gmail.com Slonim-Nevo, V., Mirsky, J., Rubinstein, L., & Nauck, B. (2009) 

The Impact of Familial and Environmental Factors on the Adjustment of Immigrants

orlysa@bgu.ac.il Shraga, Y., & Sarid, O. (2010)

Infant caring behavior: A comparison between immigrant mothers and native born mothers (Hebrew)

orlysa@bgu.ac.il Simhi, M., Shraga, Y., & Sarid, O. (2013) 

Vaccination of infants and health beliefs of ultra-orthodox mothers

orlysa@bgu.ac.il Sarid, O., & Shraga, Y. (2013)

Infants’ sleeping and feeding patterning: A cultural perspective of maternal practices

Leeatg@gmail.com Rosenberg-Yunger, Z. R., Granek, L., Sung, L., Klaassen, R., Dix, D., Cairney, J., & Klassen, A. F. (2013) 

Single Parent Caregivers of Children with Cancer: Factors Assisting with Caregiving Strains

orlysa@bgu.ac.il Gorodzeisky, A., Sarid, O., Mirsky, J., & Slonim-Nevo, V. (2014)

Immigrant families: Mothers' and fathers' proficiency in a host-country language and psychological well-being of daughters and sons

orlysa@bgu.ac.il Sarid, O., Shraga, Y., Pereg, A., Cwikel. J., Reuveni, H. (2015)

The effect of ethno culture and health beliefs on mothers vaccination behavior

   

מיניות, הריון ולידה

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J., Rozentsweig, A., Sofer, T., Ben-Tal, T., & Shvartzman, P. (1993) 

Past and present contraceptive behavior of new Soviet immigrant women in Israel

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J., Gidron, Y., & Sheiner, E. (2004)

Psychological interactions with infertility among women

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J., & Hoban, E. (2005)

Contentious issues in research on trafficked women working in the sex industry: Study design, ethics, and methodology

lavieajayi@gmail.com Lavie, M., & Willig, C. (2005) 

“I Don’t feel like melting butter”: An interpretative phenomenological analysis of the experience of ‘inorgasmia’

lavieajayi@gmail.com Lavie-Ajayi, M. (2005) 

Because all real women do”: The construction and deconstruction of “female orgasmic disorder”

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J. G., Lazer, T., Press, F., & Lazer, S. (2008)

Sexually transmissible infections among female sex workers: an international review with an emphasis on hard-to-access populations

orlysa@bgu.ac.il Damti, O. B., Sarid, O., Sheiner, E., Zilberstein, T., & Cwikel, J. (2008) 

Stress and distress in infertility among women (Herbrew)

orlysa@bgu.ac.il Sarid, O., Cwikel, J., & Bloch, M. (2008)

Cognitive-behavioral intervention during infertility treatments (Hebrew)

orlysa@bgu.ac.il Oz, Y., Sarid, O., Peleg, R., & Sheiner, E. (2009) 

Sense of coherence predicts uncomplicated delivery: A prospective observational study

lavieajayi@gmail.com Lavie-Ajayi, M., & Joffe, H. (2009)

Social Representations of Female Orgasm

dorsegal@bgu.ac.il Segal-Engelchin, D., Sarid, O., & Cwikel, J. (2009)

Pregnancy, childbirth and postpartum experiences of Israeli women in the Negev

Michall2@hadassah.org.il Liebergall, M., & Lavy, Y. (2009)

Different interventions during birth and delivery and their connection to pelvic floor damage

orlysa@bgu.ac.il Grinstein‐Cohen, O., & Sarid, O. (2012)

A case report of gunshot terror attack in pregnancy: Implications for forensic nursing

orlysa@bgu.ac.il Halperin, O., Sarid, O., & Cwikel, J. (2013)

A comparison of Israeli Jewish and Arab women's birth perceptions

joletgo@gmail.com Czamanski-Cohen, J., Sarid, O., Cwikel, J., Lunenfeld, E., Douvdevani, A., Levitas, E., & Har-Vardi, I. (2013)

Increased plasma cell-free DNA is associated with low pregnancy rates among women undergoing IVF-embryo transfer

joletgo@gmail.com Yulevitch, A., Czamanski‐Cohen, J., Segal, D., Ben‐Zion, I., & Kushnir, T. (2013)

The vagina dialogues: Genital self-image and communication with physicians about sexual dysfunction and dissatisfaction among Jewish patients in a women's health clinic in southern Israel

joletgo@gmail.com Czamanski-Cohen, J., Sarid, O., Cwikel, J., Levitas, E., Lunenfeld, E., Douvdevani, A., & Har-Vardi, I. (2014)

Decrease in cell free DNA levels following participation in stress reduction techniques among women undergoing infertility treatment

orlysa@bgu.ac.il ​Halperin, O., Sarid, O., & Cwikel, J. (2015)

The influence of childbirth experiences on women’s post-partum traumatic stress symptoms: a comparison between Israeli Jewish and Arab women

   

בריאות לאורך מעגל החיים

jcwikel@bgu.ac.il Warshawsky-Livne,L., Cwikel, J., Pliskin, J., & Avgar, A. (2005).

Perception of Health Care Delivery in Israel: Women's Voices

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J., Gramotnev, H., & Lee, C. (2006)

Never-married childless women in Australia: Health and social circumstances in older age

   

קידום בריאות ורווחה של נשים

Michall2@hadassah.org.il Liebergall-Wischnitzer, M., Hochner-Celnikier, D., Lavy, Y., Manor, O., Arbel, R., & Paltiel, O. (2005) 

Paula method of circular muscle exercises for urinary stress incontinence-a clinical trial

Michall2@hadassah.org.il Liebergall-Wischnitzer, M., Hochner-Celnikier, D., Lavy, Y., Manor, O., Shveiky, D., & Paltiel, O. (2009) 

Randomized trial of circular muscle versus pelvic floor exercises for stress urinary incontinence in women

Michall2@hadassah.org.il Liebergall-Wischnitzer, M., Paltiel, O., Hochner-Celnikier, D., Lavy, Y., Shveiky, D., & Manor, O. (2010)

The concordance between a one hour pad test and subjective assessment of stress incontinence

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J. (2010)

Gender Based Strategies for Public Health Activism: Tools from Social Epidemiology to Address Inequalities in Women's Health

joletgo@gmail.com Czamanski-Cohen, J. (2010)  

“Oh! Now I remember”: The use of a studio approach to art therapy with internally displaced people

jcwikel@bgu.ac.il Meallem, I., Garb, Y., & Cwikel, J. (2010)

Environmental Hazards of Waste Disposal Patterns—A Multimethod Study in an Unrecognized Bedouin Village in the Negev Area of Israel

orlysa@bgu.ac.il Sarid, O., Berger, R., & Segal-Engelchin, D. (2010)

The Impact of cognitive behavioral interventions on SOC, perceived stress and mood states of nurses

orlysa@bgu.ac.il Huss, E., Sarid, O., & Cwikel, J. (2010)

Using art as a self-regulating tool in a war situation: A model for social workers

Leeatg@gmail.com Heisey, R., Clemons, M., Granek, L., Fergus, K., Hum, S., Lord, B., McCready, D., & Fitzgerald, B. (2011)

Health care strategies to promote earlier presentation of symptomatic breast cancer: Perspectives of women and family physicians

jcwikel@bgu.ac.il Cwikel, J., & Ifergane, A. (2012)

Three Years of Isha Be-shela, A Women’s Counseling Center in the Negev – a Mixed Method Analysis

orlysa@bgu.ac.il Huss, E., & Sarid, O. (2012)

Using imagery in health care settings: Addressing physical and psychological trauma

orlysa@bgu.ac.il Sarid, O., Berger, R., & Segal-Engelchin, D. (2012)

Are cognitive behavioral interventions effective in reducing occupational stress among nurses?

joletgo@gmail.com Czamanski-Cohen, J. (2012)

The Use of Art in the Medical Decision-Making Process of Oncology Patients

Michall2@hadassah.org.il Liebergall‐Wischnitzer, M., Paltiel, O., Hochner Celnikier, D., Lavy, Y., Manor, O., & Woloski Wruble, A. C. (2012) 

Sexual function and quality of life of women with stress urinary incontinence: A randomized controlled trial comparing the Paula method (circular muscle exercises) to pelvic floor muscle training exercises

Michall2@hadassah.org.il Liebergall-Wischnitzer, M., Paltiel, O., Lavy, Y., Shveiky, D., Manor, O., & Hochner-Celnikier, D. (2013) 

Long-term efficacy of Paula Method as compared with PFMT for Stress Urinary Incontinence in women: A 6-month follow-up

Michall2@hadassah.org.il Kadmon, I., Goldin, Y., Bdolah, Y., Farhat, M., & Liebergall-Wischnitzer, M. (2014) 

Knowledge, attitudes and practices of physicians and nurses regarding the link between IVF treatments and breast cancer

orlysa@bgu.ac.il Czamanski-Cohen, J., Sarid, O., Huss, E., Ifergane, A., Niego, L., & Cwikel, J. (2014)

CB-ART—The use of a hybrid cognitive behavioral and art based protocol for treating pain and symptoms accompanying coping with chronic illness

orlysa@bgu.ac.il Huss, E., & Sarid, O. (2014)

Visually transforming artwork and guided imagery as a way to reduce work related stress: A quantitative pilot study

   

נשים במבנים שונים של משפחות

dorsegal@bgu.ac.il Segal-Engelchin, D., & Wozner, Y. (2005)

The quality of life of single mothers by choice in Israel: A comparison to divorced and married mothers

dorsegal@bgu.ac.il Segal-Engelchin, D. (2008)

Fear of intimacy and hardiness among single mothers by choice: A comparison to divorced and married mothers

dorsegal@bgu.ac.il Segal-Engelchin, D., Erera, P., & Cwikel, J. (2012)

Having it all? Unmarried women choosing hetero-gay families

   

דפוסי התנהגות הקשורים בבריאות

dorsegal@bgu.ac.il Segal-Engelchin, D., Friedmann, E., & Cwikel, J. G. (2014)

The contribution of parental smoking history and socio-demographic factors to the smoking behavior of Israeli women

jcwikel@bgu.ac.il Maor, M., & Cwikel, J. (2015)

Mothers’ strategies to strengthen their daughters’ body image