מה תרצו לחפש?

section-bottom

תשלומים במעונת באר שבע

מקדמות, שכר דירה וכו'

מקדמת שכר דירה​ - 1,800 ש"ח ליחיד (לזוג כפול) לתשלום עד לתאריך הנקוב כדי להבטיח מקום במעונות. תשלום זה לא ייגבה מהוראת הקבע לתשלומים לאוניברסיטה.

תשלום זה הינו חלק מתשלומי שכר הדירה ויקוזז מהתשלומים בחיוב שכר הדירה הראשון.

החזר המקדמה אם טרם נחתם הסכם המגורים והתקבלה הודעת ביטול בכתב או בדוא"ל, למייל megurim@bgu.ac.il לא יאוחר מ- 15.08.2022.

שכר דירה - גובה שכר הדירה מעודכן מידי שנה ו/או מידי תקופה אחרת שתקבע האוניברסיטה. שיטת החישוב: שכר הדירה החודשי כפול 12 חודשים בשנה, לחלק ב- 365 ימים בשנה. החיוב הוא יומי כך שבחודש בו 28 ימים התשלום יהיה שכ"ד יומי 28X ובחודשים אחרים יש להכפיל את התשלום במספר הימים בחודש.​

***למשלמים - (תשפ"ג-2023) עד ​19.9.2022 קיימת אפשרות לשלם את שכר הדירה מראש בהנחה של 2.5%. בדבר פרטים נא לפנות החל מחודש ספטמבר ולאחר תשלום מקדמת שכר הדירה וקבלת הודעת השיבוץ למעונות אל מדור חשבונות סטודנטים, ​ טלפון 08-6461600.

חשמל - מדי תקופה נערכת קריאת מונה חשמל בכל דירה, והחיוב מחולק בין דיירי אותה דירה, יחסית למספר ימי מגוריהם בה.

מים - כל דייר מחוייב ב- 45 ש"ח בחודש.​ שיטת החישוב: 45​​​ ש"ח בחודש כפול 12 חודשים בשנה, לחלק ב- 365 ימים בשנה. סה"כ כ-1.48 ש"ח ליום.

החיוב הוא יומי כך שבחודש בו 28 ימים התשלום יהיה 28X1.48 ובחודשים אחרים יש להכפיל את התשלום במספר הימים בחודש.

שמירה - התשלום מחולק לשניים: בחיוב בראשון בשנת הלימודים ייגבו כ- 80% מדמי השמירה ובחודש מאי היתר.

ארנונה - האוניברסיטה נושאת בתשלום.

פיקדון - להבטחת קיום כל התחייבויותיו של המתאכסן ייגבה בתשלום שכר הדירה הראשון (לאחר תשלום מקדמת שכר הדירה) פקדון בגובה 1000 ש"ח והאוניברסיטה תהיה רשאית להחליט ו/או לקזז ו/או לעכב את הפקדון או כל חלק ממנו, אם יפר המתאכסן את הסכם המגורים.

האוניברסיטה מתחייבת להחזיר הפקדון למתאכסן, לאחר תקופת ההסכם ולאחר שהוכח כי מילא אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם המגורים ושיזדכה ויקבל אישור עזיבה מממונה המעונות בו הוא גר. ​​

טבלת תאריכי חיובי שכר הדירה- מעונות הסטודנטים - תשפ"ג 

 

 

בעלי הרשאה - הוראת קבע בבנק

משלמים בשוברים –

שוברי תשלום ישלחו בדואר או יודפסו מהמידע האישי - תשלום בבנקים או בכרטיס האשראי

לתשלום עד:

תקופת החיוב:

תקופת החיוב:

  סמסטר א'  
14.12.2022 מתחילת הסכם המגורים במעונות עד סוף דצמבר מתחילת הסכם המגורים במעונות עד סוף דצמבר
15.01.2023

ינואר-פברואר

ינואר-פברואר
 

סמסטר ב'

 

14.03.2023 חודש מרץ מרץ-אפריל
14.04.2023 חודש אפריל מאי-יוני
14.05.2023 מאי-יוני יולי-עד 14.09.2023 תום הסכם המגורים