מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר שלישי

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

החזר יתרות זכות

החזר יתרות זכות

א. כללי

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט , נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים ו/או התואר. עליך להקפיד לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלך להחזרים באתר האינטרנט של מדור חשבונות : "אישורים ותדפיסים".

ככלל, לפני ביצוע החזר כלשהו, תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי  שכר הלימוד וחיובים אחרים ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינויים ביתרות עקב תיקונים.

ב. בקשה להחזר ל"סטודנט פעיל"

יתרת הזכות שבחשבון שלך כסטודנט "פעיל" מועברת אוטומטית לזכותך בסמסטר הבא (כשהיא צמודה למדד).  אם הינך מעוניין , על אף האמור, בקבלת החזר עליך להגיש בקשה להחזר הכוללת פרטי חשבון בנק להחזרים.

הבקשה תבדק לגופו של עניין תוך קיזוז (משוער) של שכר הלימוד ושכר הדירה לכל הסמסטר. אם תמצא  זכאי להחזר (לאחר הקיזוז), ההחזר יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה.

להמשך קריאה...

ג. החזר יתרות לסטודנטים ממומנים

יתרות זכות הנובעות מעדכון מלגות ופרסי הצטיינות , יוחזרו באופן אוטומטי לחשבונך ללא צורך בבקשה להחזר. ההחזרים יבוצעו בסמסטר ב' לאחר הנפקת שובר גמר חשבון ולא יאוחר מ-45 ימי עבודה. מלגאי פקולטות המקבלים השתתפות בהוצאות אבטחה - חלק זה יוחזר בתום סמסטר ב' בלבד.

ד. החזר יתרות לבוגרים.ות

אם סיימת את לימודיך לתואר וקיימת יתרת זכות בחשבונך , היתרה תוחזר באופן אוטומטי ללא צורך בפניה למדור חשבונות סטודנטים, זאת לאחר השלמת מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר וקבלת אישור הזכאות. ההחזר יהיה צמוד למדד.

ה.  החזר יתרות בגין זיכוי מעונות

החזר יתרות בגין זיכויי מעונות יבוצע מידי שנה בחודש אוקטובר בשל חיובי חשמל מאוחרים. יתרות אלו יקוזזו מתשלום לשנת הלימודים החדשה, אם אתה מעוניין לקבל יתרות אלו לחשבון הבנק, עליך לפנות בבקשה למדור חשבונות סטודנטים. ההחזר יהיה צמוד למדד.

ו. החזר יתרות בגין ביטול הרשמה

אם ביטלת את הרשמתך לאוניברסיטה ונמצאת זכאי להחזר (בהתאם לתקנון הפסקת לימודים וביטול הרשמה) ההחזר יהיה אוטומטי לחשבון הבנק שלך ללא צורך בפניה מיוחדת למדור חשבונות סטודנטים. ההחזרים  יבוצעו תוך 45 ימי עבודה ממועד ביטול ההרשמה (כפי שמופיע ברשומות האוניברסיטה ). ההחזר יהיה בערכים נומינלים (לא צמוד מדד).

ז. החזר יתרות בגין הפסקות לימודים

יתרות זכות הנובעות מהפסקת לימודים יוחזרו באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלך ללא צורך בפניה למדור חשבונות סטודנטים וזאת לאחר הודעתו על הפסקת לימודים לפקולטה ובדיקת זכאותך ליתרה זו. ההחזרים הנ"ל יבוצעו תוך 45 ימי עבודה ממועד הפסקת הלימודים (כפי  שמופיע ברשומות האוניברסיטה) .ההחזר יהיה צמוד למדד.​