מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים קדם-אקדמי

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

הרשמה כספית

​תשלום מקדמה ו/או תשלום מראש, מהווה הרשמה כספית לשנת הלימודים והתחייבות לכל הנובע מהרשמה זו . כמו כן, תשלום זה מהווה תנאי לעריכת רישום לקורסים. סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות יוכל לערוך רישום לקורסים, אך ורק לאחר פרעון החוב ותשלום מקדמת שכ"ל לפחות.

לסטודנט שיערוך רישום לקורסים, למרות אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ,רשאית האוניברסיטה למחוק את הרישום לקורסים לסמסטר ,להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו להשתתף בבחינות סוף סמסטר, הרשמה לקורסים של סמסטר העוקב, אישורים ו/או תעודות עד לסילוק החוב.

סטודנט שערך רישום לקורסים מחוייב בתשלום שכר הלימוד, בין אם השתתף בהרצאות ו/או בבחינות ובין אם לאו (ראה "תקנון הפסקת לימודים וביטול הרשמה").

הרשמה כספית אינה מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית.