מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

פטורים, הכרות, מימונים ומלגות

פטורים והכרות

מעבר ממוסד אקדמי אחר

מעבר ממוסד אקדמי אחר (תנאי זה חל גם על תלמידי המכללות באחריות אקדמית של אוניברסיטה בן גוריון בנגב) - לפי שנתון האוניברסיטה, סטודנט שעובר ממוסד אקדמי אחר יהיה חייב להשלים לפחות 40 נק"ז באוניברסיטה, כלומר % 100 שכר לימוד.  

אם שילם באוניברסיטה פחות מכך יחוייב בהפרש כהשלמת שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר.​

הכרה ופטורים - תואר ראשון

טודנט שאושר לו פטור מלימודי קורסים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר , תואר אחר או מחלקה אחרת באוניברסיטה, אינו פטור בהכרח מתשלום שכר הלימוד  בגינו. 

בכלל זה פטור בגין מתווה 2 נק"ז מילואים/מעורבות חברתית אשר מחוייבות בשכ"ל עבור 2 נק"ז בהתאם למתווה.

כל פטור שיקבל הסטודנט יבדק על ידי מדור חשבונות סטודנטים מול הפקולטה במעמד סגירת התואר.​

הכרה ופטורים - תואר שני

סטודנט שאושר לו פטור מלימודי קורסים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר , תואר אחר או מחלקה אחרת באוניברסיטה, אינו פטור בהכרח מתשלום שכר הלימוד  בגינו.

כל פטור שיקבל הסטודנט יבדק על ידי מדור חשבונות סטודנטים מול הפקולטה במעמד סגירת התואר.

סטודנט הנרשם לתואר שני באב"ג אשר הוכרו לו קורסים מתואר ראשון שלמד באב"ג, קורסי רשות, נק"ז עודף  וכו'-יחוייב בהפרש עלות בין שכר הלימוד  המופחת (כפי שחויב עבור לימודיו בתואר ראשון ) לבין שכר הלימוד  הבסיסי הגבוה לתואר השני ( לא מופחת). במידה שהקורסים הוכרו גם לתואר הראשון יחוייב עבור נקודות ההכרה במלואן.

דוגמאות לחישוב ניתן למצוא בחוברת הוראות והסברים. ​

הכרה ופטורים - תעודת הוראה

שכר לימוד המצטבר המינימלי לתעודת הוראה הוא % 100 משכר הלימוד הבסיסי הגבוהה השנתי. סטודנטים לתעודת הוראה מחויבים כל סמסטר לפי נק"ז נלמד ולא לפי מערכת קבועה .

סטודנט הלומד תעודת הוראה בהתמחות נוספת, יחוייב על תעודת הוראה נוספת 100% שכר לימוד, למרות ההכרות.​