מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

פטורים, הכרות, מימונים ומלגות

סטודנטיות וסטודנטים ממומנים

מי נכלל?

◂​סטודנט אזרח חו"ל או סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר ישלם שכר לימוד הגבוה ב -% 25 מגובה שכר הלימוד הרגיל.

◂סטודנט אזרח חו"ל הלומד בתוכנית לימודים רגילה , שקיבל אזרחות ישראלית תוך תקופת לימודיו ישלם שכר לימוד בגובה התשלום של סטודנט אזרח ישראל (ממועד קבלת האזרחות).

◂סטודנט הממומן על ידי משרד הביטחון, צה"ל ומוסדות אחרים המוכרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ימציא מכתב התחייבות מקורי מאת המוסד המממן את לימודיו.

◂סטודנט שלימודיו ממומנים ובידו כתב התחייבות מהגורם המממן, ישלם תשלומים נלווים לפטורים משכ"ל (שאינם נכללים במימון).

◂סטודנט שלימודיו ממומנים באופן חלקי, ישלם שכר לימוד באופן חלקי בתוספת תשלומים נלווים.

ניתן לשלוח את כתב ההתחייבות באמצעות המייל: heshbons@bgu.ac.il​

במקרה של ביטול או הפחתה באחוזי המימון, האחריות לתשלום שכר הלימוד  תחול על הסטודנט, כולל הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.

פטור משכר לימוד לסגל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עובד באוניברסיטת בן גוריון בנגב או בן משפחתו, הזכאי לפטור משכר הלימוד, בכפוף להוראות האוניברסיטה:

א. יהיה פטור מתשלום שכר הלימוד , לא כולל תשלומים נלווים.

ב. לא יינתן פטור לתלמידי חשבונאות שנה ד', קורסים קדם אקדמיים ונתיב לאקדמיה.

כללי זקיפת שכר לימוד באוניברסיטת בן גוריון בנגב:

1. עובד שאינו מעוניין בפטור משכר לימוד עבורו ו/או עבור בן/ת משפחה, מכל סיבה, יפנה לאגף משאבי אנוש, מדור סגל מנהלי וטכני או אקדמי, לצורך ביטול הפטור.

2. במקרה בו יותר מבן משפחה אחד זכאי לפטור יפנה לאגף משאבי אנוש, מדור סגל מנהלי וטכני או אקדמי, בהתאם, לקביעת הזכאות לפטור.

3. גובה הפטור והזכאות לפטור נקבעים ע"י אגף משאבי אנוש. לבירורים בנושאים אלו יש לפנות למחלקת משאבי אנוש, למדור המתאים, כאמור לעיל.

4. זקיפת שכר לימוד - לעובדים הזכאים לפטור משכר לימוד תתבצע "זקיפה" לשכרם בסכום הפטור משכר לימוד. בגין הזקיפה העובד מחויב בתשלום מס הכנסה  על פי שיעור המס השולי האישי ובנוסף בניכוי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כשכר לכל דבר ועניין.

5. אופן חישוב גובה שכר הלימוד ישלח לסטודנטים בשובר גמר חשבון, בסוף כל סמסטר.

6. הזקיפה מתעדכנת באופן שוטף מידי חודש בהתאם לשינויים בהיקף משרה, היקף לימודים עפ"י הרישום לקורסים וכדומה.

פטור משכר לימוד | ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה

סטודנט הזכאי לפטור משכר לימוד ממוסד להשכלה גבוהה יקבל פטור משכר לימוד בסיסי בלבד, בהתאם להסדר הבין - מוסדי.

בכל מקרה, יהיה חייב בתשלומים הנלווים.

סטודנט הלומד לימודי תעודה או תכניות מיוחדות, כולל לימודי קיץ, צריך להמציא אישור על כך.​

פטורים על-חשבון הפקולטה (מלגות):

 

מלגת פטור משכר לימוד על חשבון הפקולטה הלומדים לתואר שני ושלישי

סטודנט יהיה זכאי לקבל פטור משכר לימוד מהפקולטה עד גובה של % 200 משכר הלימוד המצטבר לתואר שני, ועד 100% לתואר שלישי. לא יותר מ- % 100 לשנה, סטודנט שיחרוג מגובה הפטור המקסימלי יחויב בתשלום.

הערה: הפטור משכר הלימוד כפוף לאישור הפקולטה ובאחריותה.

 

מלגות הצטיינות ומלגות דיקן

שיעור המלגה נקבע עפ"י היקף המערכת האישי. במידה ולמד הסטודנט פחות ממערכת שנתית מלאה, או מתוך מערכת שנתית מלאה (היקף המלגה לא יחרוג מ- % 100 שכר לימוד  שנתי).

סטודנט שלומד מעבר למערכת מלאה, לא יקבל מלגה עבור החלק החורג מ- % 100.

דוגמה: סטודנט הזכאי למלגה בשיעור של % 50 ולמד בשנה % 115 ישלם בפועל % 65 שכר לימוד, בעוד המלגה תממן % 50.

המלגה מתעדכנת בכל סמסטר לאחר תום תקופת השינויים ולפי החלטת הגורם המממן ובהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידו. המלגה אינה נלקחת בחשבון במקדמה הראשונה לכל סמסטר.

החזרי יתרות

החזר יתרות לסטודנטים ממומנים

יתרות זכות הנובעות מעדכון מלגות ופרסי הצטיינות , יוחזרו באופן אוטומטי לחשבונך ללא צורך בבקשה להחזר. ההחזרים יבוצעו בסמסטר ב' לאחר הנפקת שובר גמר חשבון ולא יאוחר מ-45 ימי עבודה.

החזר יתרת זכות בגין מלגת דיקן הסטודנטים

יתרת זכות הנובעת מעדכון מלגת דיקן תוחזר בתום שנת הלימודים (עפ"י בקשת הסטודנט) ולאחר קבלת אישור על סיום פעילות חברתית מדיקן הסטודנטים, ולא יאוחר מ-45 ימי עבודה מיום קבלת האישור.

ההחזרים יבוצעו תוך קיזוז משוער של שכר הלימוד ושכר הדירה לכל הסמסטר. אם שילמת מראש לשנה, תקבל החזר תוך קיזוז משוער של החיובים לסוף השנה.