מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

מתווה 2 נק"ז (נקודות זכות) לפעילות חברתית או שירות מילואים

סטודנטיות וסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, זכאים ל-2 נקודות זכות עבור פעילות חברתית וקהילתית או שירות מילואים במהלך שנת הלימודים

בהתאם לנוהל התאמות חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח ,2018 סטודנט או סטודנטית יהיו זכאים לשתי נקודות זכות, פעם אחת במהלך לימודיהם לתואר אקדמי ראשון, בעבור פעילות שהיא אחת מאלה:

(1)   פעילות חברתית וקהילתית בשנת לימודים

(2)   שירות מילואים בשנת לימודים

 

(1) פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית

 1. פעילות חברתית וקהילתית בארגון המפעיל פעילות התנדבותית בנגב (קריית מלאכי עד אילת) של 40 שעות לפחות בשנת לימודים אקדמית. לא ניתן לקבל כל הטבה אחרת עבור פעילות זו.
 2. על הסטודנטית או הסטודנט לפנות באופן עצמאי לאחד הגופים או הארגונים שיפורסמו ברשימה על-ידי דיקנאט הסטודנטים מידי שנה (ראו בהמשך בעמוד זה).
 3. יש למלא את הטופס המקוון לא מאוחר מתאריך 31/07/2024. לא ניתן יהיה להגיש טפסים לאחר תאריכים אלה.

   הבקשה תועבר לאישור הפקולטה בה לומדים הסטודנטית או הסטודנט. הציון בקורס זה יהיה "עובר".

 1. בגין 2 נק"ז אלה יחויבו הסטודנט או הסטודנטית בתשלום שכר לימוד, בהתאם להנחיית המועצה להשכלה גבוהה.
 2. נק"ז אלה יהיו במסגרת לימודי בחירה כלליים בהתאם לכללים הנהוגים במחלקה ובכל פקולטה. ​​

 

דף נוכחות פעילות חברתית תמורת נק"ז – תשפד

בקשה לקבלת זיכוי 2 נק"ז עבור פעילות חברתית-קהילתית

רשימת הארגונים המוכרים להתנדבות

הנחיות לארגון המבקש להיות מוכר כארגון להתנדבות​

הגשת מועמדות לשנת תשפ"ד הסתיימה. הגשת מועמדות לשנה"ל תשפ"ה תתאפשר החל מתאריך 01/07/2024

על-מנת להיות מוכר כארגון מוכר להתנדבות חברתית יש למלא את הבקשה מטה ולהגישה לוועדה בראשותה של דיקנית הסטודנטים.

אישור/אי אישור הארגון יתקבל כחודש וחצי לאחר הגשת הבקשה.​

טופס הגשת מועמדות לארגונים

טופס ביטוח למילוי הארגונים

את טופ​ס הגשת המועמדות לארגונים יש לשלוח לדוא"ל: dknakaz@bgu.ac.il​

להוסיף: לשאלות/בירורים ניתן לפנות לפלורנסיה הוידה טל: 08-6472351/08-6472373​ מייל: dknakaz@bgu.ac.il

 (2) שירות מילואים

 1. "שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008
 2. שירות מילואים של 10 ימי מילואים לפחות בשנה"ל האקדמית תשפ"ד, בטווח הזמנים של 07/10/2023 ועד 07/10/2024 (שנה שלמה)
 3. הכרה במסגרת לימודי בחירה כלליים, בהתאם לכללים הנהוגים במחלקה ובכל פקולטה. ​
 4. בגין 2 נק"ז אלה יחויב שכר הלימוד של הסטודנט או הסטודנטית, בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבהה.
 5. לא ניתן לשנות את הבקשה לאחר הגשתה.
 6. הבקשה תיבדק ע"י הדיקאנט ותועבר לטיפול במזכירות הפקולטה.
 7. את הבקשה יש למלא עד סוף הסמסטר העוקב ליום סיום תקופת שירות המילואים, לכל המאוחר.
 8. יש לוודא דיווח ימי מילואים במערכת חרבות ברזל 
 9. את הבקשה יש להגיש בקישור הבא 
 10. לשאלות/בירורים ניתן לפנות לתהילה רשף טל: 08-6472481, ​מייל: miluim@bgu.ac.il.