מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

הפסקת לימודים וביטול הרשמה

תקנון הפסקת לימודים וביטול הרשמה ​

כללי ביטול הרשמה ותשלום שכר הלימוד בקיץ

סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום- לא יחויב בתשלום שכר הלימוד.

סטודנט המבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום  ועד למועד השינויים (כולל) -  יחויב בתשלום של 40% מסה"כ הקורסים בסמסטר קיץ.