מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים ד"ר לרפואה

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

הרכב שכר לימוד - שפוי

הרכב שכר לימוד

על פי החלטות ממשלת ישראל, חלו בשנות הלימודים תשס"ב-תשס"ו הפחתות בשכר הלימוד. החלטה זו אושרה ע"י ממשלת ישראל, אשר התחייבה לממן הפחתה זו. סטודנט ישלם שכר לימוד מופחת במידה ובשנה האקדמית הראשונה למד ועבר בהצלחה 18 נק"ז (ראה פירוט בהמשך).

שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: שירותי רווחה, שירותי אבטחה, קורסי הכנה בשפה זרה וכדומה. תעריפי שרותים נלווים וקורסי הכנה בשפה זרה יקבעו ע"י האוניברסיטה.

סטודנטים חדשים או ותיקים  לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק אם יירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמית של לפחות 18 נק"ז בשנה (שנה א' אקדמית ).

שכ"ל מצטבר מינימלי לתואר

קבלת תואר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחוייב בהשלמת שכר לימוד גם אם סיים את לימודיו.

שם התוכנית/פקולטה מספר השנים התקניות אחוז שכל מצטבר מינימלי
605%** 6 (M.D) ד"ר לרפואה

** החל משנת תשפ"א אין חיוב בגין שנת סטאז'.

​הערה: פוסט דוקטורנטים וסטודנטים הרשומים לשנת סטאז' בלבד (שנה שביעית ברפואה - MD ותלמידי שנה חמישית ברוקחות) אינם מחויבים בתשלומים נלווים (רווחה ואבטחה).

הכרה ופטורים

סטודנט שאושר לו פטור מלימודי קורסים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר , תואר אחר או מחלקה אחרת באוניברסיטה, אינו פטור בהכרח מתשלום שכר הלימוד בגינו. בכלל זה פטור בגין מתווה 2 נק"ז מילואים/מעורבות חברתית.

כל פטור שיקבל הסטודנט יבדק על ידי מדור חשבונות סטודנטים מול הפקולטה במעמד סגירת התואר.

 

מעבר ממוסד אקדמי אחר

מעבר ממוסד אקדמי אחר (תנאי זה חל גם על תלמידי המכללות באחריות אקדמית של אוניברסיטה בן גוריון בנגב) - לפי שנתון האוניברסיטה, סטודנט שעובר ממוסד אקדמי אחר יהיה חייב להשלים לפחות 40 נק"ז באוניברסיטה, כלומר % 100 שכר לימוד. אם שילם באוניברסיטה פחות מכך יחוייב בהפרש כהשלמת שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר.

 

הגשת עבודה באיחור

סטודנט פעיל ו/או סטודנט שסיים את לימודיו לתואר ונותר חייב מטלות אקדמיות שלא ביצע במועדן, מחוייב על כל שנת איחור ב - % 5 משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה השנה בה דווח האיחור.

 

קורס חוזר

חזרה על קורסים תחושב כתוספת לתוכנית הלימודים לתואר ותחוייב בתשלום נוסף .