מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים ד"ר לרפואה

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

עקרונות שכר לימוד

שכר לימוד

חיוב בתקורה

תקורה = על פי ועדת מלץ, סטודנט שלא יעמוד בקריטריונים שנקבעו למשך הלימודים והיקף הלימודים, יחוייב בקנס.

א. תקורה על חלקיות מערכת - סטודנט שיאושר לו ללמוד בהיקף לימודים נמוך מ - % 25 מתוכנית הלימודים הנורמטיבית המלאה השנתית בכל סמסטר*, ישלם שכר לימוד יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה בשיעור של % 5 משכר הלימוד השנתי המופחת, בכל סמסטר.

ב. תקורה על גרירה של התואר מעבר לשנים התקניות - סטודנט אשר לא יסיים את לימודיו בתום שנות הלימוד התקניות לתואר, ישלם תוספת גרירה בשיעור % 5 משכר הלימוד השנתי המופחת, בכל סמסטר נוסף (בכל מקרה אין חיוב כפול, החיוב יהיה או על חלקיות או על גרירת תואר).

* תוכנית לימודים נורמטיבית מלאה בכל סמסטר היא - סה"כ נק"ז לתואר לחלק במספר שנות הלימוד התקניות לתואר, לחלק לשניים.

 

תשלום עבור קורס רשות:

סטודנט לתואר ראשון שילמד קורס ברמת תואר שני, הקורס יוגדר כקורס רשות ויחוייב עבור כל נקודת זכות בשיעור של % 5 משכר הלימוד הבסיסי השנתי המלא לתואר שני.

עבור קורסים ברמת תואר ראשון יחוייב לפי שכר הלימוד המופחת (לסטודנטים הממומנים: מימון עבור קורסים אלו יוחלט ע"י הגורם המממן).

קורס אנגלית מתקדמים ב' מהווה חלק מהתואר ומזכה בשתי נק"ז, וכן, עלותו זהה לכל קורס הנלמד בתואר.

לימודי עברית:

סטודנט שנמצא בארץ עד שנתיים פטור מתשלום זה.

הערות:

א. תוספת התקורה והגרירה אינן מהוות חלק משכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר.

ב. מניין שנות הלימוד לצורך חיוב תוספת התקורה, ייעשה החל מהשנה הראשונה של המחלקה הוותיקה ביותר לאותו תואר/תחום לימודים.

ג. במקרה של החלפת תחום לימודים (תואר אחר) מניין שנות הלימוד ייעשה החל מיום תחילת הלימודים בתחום הלימודים החדש.

ד. הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט או הפסקה אקדמית, תכלל במניין השנים הנ"ל.

ה. חופשת לימודים מאושרת לא תכלל במניין שנות הלימוד לצורך חיוב התקורה.

ו. לימודים בסמסטר קיץ לא יכללו במניין שנות הלימוד הנ"ל ולא תגבה עבורם תוספת תקורה (למעט סטודנטים הלומדים בתוכניות מיוחדות).

ז. לא תחויב תוספת תקורה כפולה בגין לימודים חלקיים וגרירת לימודים באותו תחום לימודים/תואר. סטודנט הלומד פחות מ - % 25 שכר לימוד בסמסטר בתחום לימודיו ולומד מעבר לשנות הלימודים התקניות יחויב בתשלום של % 5 שכ"ל בסמסטר, מעבר להיקף המערכת הנלמד.

ח. סטודנט הלומד בשני תחומי לימודים שונים לשני תארים נפרדים, ישלם שכר לימוד ותקורה עבור כל תואר בנפרד.

ט. לא ניתן לקזז את התקורה על חשבון הסמסטרים הבאים - חיוב התקורה הינו סמסטריאלי.

 

הפקולטה למדעי הבריאות

א. תלמידי MD ישלמו שכ"ל כדלקמן:

שנים א'-ג' לפי תעריף תואר ראשון (מופחת)

שנים ד'-ו' לפי תעריף רגיל.

ב. תלמידי MD, רפואת חירום, סיעוד ופיזיותרפיה מחויבים בכל סמסטר לפי נק"ז נלמד . עלות לנק"ז תקבע בהתאם לנוסחה הבאה:

% עלות נק"ז שנתית = 100% שכ"ל מצטבר לשנה /(*)סה"כ הנק"ז המלא בשנה

 

(*) סה"כ הנק"ז המלא לשנה יקבע ע"י הפקולטה למדעי הבריאות.