מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר שני

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

עקרונות שכר לימוד לתואר שני

שכר לימוד לתואר שני

א. גובה שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר שני הוא 200% לפחות. מספר השנים התקניות לתואר הוא שנתיים.

ב. סטודנט לתואר שני ישלם שכר לימוד לפי מספר נקודות הזכות שלמד בפועל וזאת יחסית לתוכנית הלימודים הנורמטיבית שלו ולא פחות מ - % 25 שכר לימוד לכל סמסטר.

ג. סטודנט שיבחר ללמוד בתוכנית לימודים חלקית ו/או על פני יותר שנים /סמסטרים, ישלם שכר לימוד לפי הכללים הבאים:

1. בכל אחת מהשנתיים הראשונות (ו/או עד הצבירה של 200% שכר לימוד לפחות) ישלם שכר לימוד יחסית לחלקיות לימודיו ולא פחות מ - % 25 שכר לימוד בכל סימסטר.

2. לאחר צבירה של 200% שכר לימוד - אם טרם סיים את הנק"ז הנדרש לתואר ישלם שכר לימוד לפי חלקיות לימודיו. אם סיים את הנק"ז הנדרש לתואר ונותר חייב במטלה נוספת כמו כתיבת עבודה, כתיבת תזה או בחינת גמר ישלם % 5 משכר הלימוד הבסיסי השנתי המלא בכל סמסטר, עבור כל אחת מהמטלות הנ"ל (ראה פירוט בסעיף ו')

אם טרם צבר % 200 שכ"ל - וסיים את הנק"ז הנדרש לתואר ישלם שכר לימוד מינימלי של - % 25 בסמסטר עבור כל מטלה. בכלל זה יכללו מטלות כמו כתיבת עבודה, כתיבת תזה או בחינת גמר.

ד. סטודנט לתואר שני יחויב בשרותים נלווים עבור כל אחת ממטלותיו מלבד בחינת גמר .

ה.סטודנט לתואר שני, במסלול הכללי שסיים את שמיעת הקורסים בסמסטר הרביעי ללימודיו וצבר שכר לימוד בשיעור של 200% במשך שנתיים ברציפות (עד תום הסמסטר הרביעי), וכן סטודנט במסלול המחקרי שהגיש לשיפוט את עבודת הגמר עד תום תקופת השינויים של הסמסטר החמישי, יהיה פטור מתשלום עבור בחינת הגמר.

סטודנט לתואר שני כנ"ל שהגיש את עבודת הגמר לאחר 5 סמסטרים ועד תום תקופת השינויים של הסמסטר השישי, ישלם בסמסטר החמישי 5% עבור כתיבת עבודת הגמר ויהיה פטור מתשלום עבור בחינת גמר.

סטודנט שיגיש את עבודתו לאחר תום תקופת השינויים של הסמסטר השישי, יחויב בתשלום עבור כתיבת עבודה ועל בחינת הגמר.

ו. עלות כתיבת עבודה/כתיבת תזה (אפס נקודות) הנה % 5 משכר הלימוד הבסיסי המלא בכל סמסטר. התשלום מתייחס החל מהסמסטר החמישי ומעלה לתואר (כאשר צבר הסטודנט % 200 או סטודנט שטרם צבר % 200 ולומד קורסים נוספים באותו סמסטר) .

מניין הסמסטרים יחול עם לקיחת קורסים לתואר בלבד. (הסטודנט שילמד רק קורסי השלמה בסמסטר, הסמסטר לא יספר לתואר).

ז. סטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני - ייעוץ חינוכי בנתיב הכללי והמחקרי ילמדו שנתיים וחצי ובהתאם יגבה שכר הלימוד.( 250% מצטבר מינימלי לתואר ).

סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי ירשמו ל"עבודת גמר" עם נקודות זכות בסמסטר ה-3 ללימודים. בסמסטר ה-4 תתבצע העתקה אוטומטית ליתרת הנקודות (קוד xxx-2-999) . אם לא תוגש עבודת גמר לשיפוט עם תחילת שנת הלימודים העוקבת, יש להירשם ל"כתיבת עבודת גמר" ללא נק"ז (xxx-2-7777) בכל סמסטר שבו מאושרת הארכת לימודים, עד להגשת העבודה לשיפוט (xxx = סמל המחלקה).

 

לימודי השלמה לתואר שני

גובה שכר הלימוד עבור קורסי השלמה (שהינם תנאי ללימודי התואר השני) הוא % 2.5 משכר הלימוד השנתי המלא לכל נק"ז או שעת לימוד.

חשוב - התשלום עבור לימודי ההשלמה איננו נחשב כחלק משכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר שני.

 

חייבים בלימודי השלמה לקראת תואר שני

סטודנטים החייבים בלימודי השלמה יתקבלו במעמד מיוחד שלא לתואר: "חייבים בלימודי השלמה לקראת תואר שני".

סטודנטים שיתקבלו במעמד זה יהיו רשאים ללמוד במקביל גם קורסים מהתואר השני.

להלן חישוב העלויות:

עלות נק"ז/ש"ש סמסטריאלי משכה"ל הבסיסי המלא

2.5% - קורסי השלמה

5% - קורסי תואר שני

 

השלמת תיזה לבעלי תואר שני

סטודנט בעל תואר שני מוכר, המשלים תיזה בלבד, ישלם שכר לימוד בשיעור % 5 משכר הלימוד הבסיסי השנתי המלא לכל סמסטר עד להגשת התזה ובתוספת נלווים. מעמדו של הסטודנט כנ"ל יהיה "מיוחד שלא לתואר".

 

סיעוד לתואר שני במגמת טיפול נמרץ ומגמת מיילדות

סיעוד לתואר שני במגמות טיפול נמרץ ומיילדות, משך הלימודים שנתיים וחצי בצבירה של מינימום 250 אחוזי שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר אשר ישולם לאוניברסיטה דרך מדור חשבונות סטודנטים.

בנוסף ייגבה שכר הלימוד לאוניברסיטה בעבור הנושאים המעשיים באמצעות המחלקה לסיעוד. הנושאים המעשיים ייקבעו מעת לעת על ידי ביה"ס למקצועות הבריאות הקהילתיים על שם רקאנטי.

 

תשלום עבור "אי - רציפות לימודים"

סטודנט לתואר שני המחדש את לימודיו לאחר הפסקה ומבקש לשמור את זכויותיו האקדמיות, יחויבו בתוספת תשלום חד פעמית של 10% משכר הלימוד , נוסף לשכר הלימוד הרגיל.

 

תשלום עבור קורס אנגלית

סטודנט תואר שני הלומד קורס אנגלית כשפה זרה יחוייב בתשלום כמקובל בלימודי הכנה לאנגלית בתואר הראשון בהתאם לרמת הקורס ומספר הנק"ז.

 

דוגמאות לחישוב גובה שכר לימוד לתואר שני ניתן למצוא בחוברת הוראות והסברים

 

* בתואר שני אין חיוב נמוך מהיקף של % 25 שכר לימוד השנתי המלא בסמסטר, עד לצבירת מינימום שכר לימוד מצטבר לתואר=200%.