מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ריבית והפרשי הצמדה

הפרשי הצמדה לשכר לימוד ונלווים

שכר הלימוד האוניברסיטאי צמוד למדד יולי בכל שנה. ההצמדה הנה על פי חוק ואיננה מהווה "קנס" על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הראלי של שכר הלימוד, ביום התשלום.

גובה שכר הלימוד והתשלומים הנלווים המופיעים במקדמה הראשונה לתשפ"ד (לסטודנטים ותיקים), הינם במחירי מדד יוני 2023. גובה שכר הלימוד והתשלומים הנלוים לתשפ"ד יופיעו בשוברים לתשלום מראש, ויהיו במחירי מדד יולי 2023 ועתידים להתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן, המתפרסם אחת לחודש (בד"כ ב-15 לכל חודש).

תשלום מלוא שכר הלימוד מראש, עד ליום 14.09 בכל שנה, ימנע חיוב בהפרשי הצמדה.

שובר "גמר חשבון" יכלול חיוב עבור הפרשי הצמדה על שכר הלימוד נכון ליום תשלום.

סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד עד ליום 14.09 ולא למד מעבר למערכת מלאה ולא חויב בתשלומים נוספים יחויב בהצמדה של מדד יולי בלבד.

ריבית פיגורים

על הסטודנט לשלם את השובר לתשלום עד למועד הנקוב בשובר. כל תשלום שובר באיחור, מעל 14 יום מהמועד לתשלום, יחויב בריבית פיגורים.

ריבית פיגורים בשיעור של % 0.5 לחודש, הצמודה למדד יולי, עד למועד התשלום בפועל. הריבית מחויבת על פי פריסת התשלומים בפועל בהתאם להיקף המערכת.

סטודנט שהיקף המערכת שלו מעל ל-100% ישלם ריבית על החלק היחסי לפי פריסת החיובים עד ליישור קו.

חיוב בריבית יתבצע החל מיום 15.12 בכל שנה.