מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

נהלי הפסקת לימודים וביטול הרשמה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
כללי הפסקת לימודים ותשלומי שכר לימוד במרכז ללימודים קדם אקדמיים – תשפ"ד

תקנון שכר לימוד ונוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד למכינות

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לסטודנטים חדשים/מעמדים לשנת הלימודים תשפ"ד
למכינה של 9 חודשים (15.10.23-14.7.24)

גובה החיוב מועד ההודעה מחצית ראשונה מועד ההודעה מחצית שנייה
החזר מלא תשלום ראשון עד 15.08.23 2.3.24
חיוב מחצית התשלום הראשון  46.8.23-15.09.23 אין
חיוב במלוא התשלום הראשון 16.09.23-31.10.23

3.03.24-16.03.24

חיוב במלוא שכ"ל למחצית 0.11.23 17.03.24

מועמדים שמועד התשלום שלהם (עפ"י הודעת הקבלה ) חל לאחר 15.8.2023 והודיעו בכתב על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה - יזוכו במלוא התשלום הראשון.

מועמדים שיבטלו הרשמתם לאחר מועד התשלום המופיע על הודעת הקבלה, – יחויבו במלוא התשלום הראשון

החזר התשלום הראשון יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה ישירות לחשבון הבנק של המועמד/ת לפי הפרטים שצוינו בעת ההרשמה באינטרנט. ניתן לעדכן פרטי חשבון להחזרים באזור האישי באתר למועמדים.

*מחצית שנייה

סטודנט שיבקש להפסיק את לימודיו ללא חיוב כספי של המחצית השנייה צריך לעדכן את מזכירות המרכז באמצעות הדואר האלקטרוני עד 2.3.24, סטודנט שיבקש להפסיק את לימודיו אחרי תאריך זה, ולא יאוחר מ- 16.03.24, מתבקש לכתוב מכתב לוועדת ההוראה המנמק את בקשתו. ועדת ההוראה תבדוק את הציונים במתמטיקה ופיזיקה של המחצית הראשונה. היה וציונים אלו נמוכים מ- 40 ועדת ההוראה תאשר את הפסקת הלימודים ושכר הלימוד של המחצית השנייה יוחזר.

דמי הרשמה לא מוחזרים

קורס הכנה במתמטיקה - קיץ 2023 , למועמדים למסלולי המכינה לשנת הלימודים תשפ"ד

מועמד שמעוניין להירשם לקורס הכנה במתמטיקה חייב להיות רשום לאחד ממסלולי המכינה לשנת הלימודים תשפ"ד אחרת לא יתקיים דיון במועמדותו ללמוד בקורס קיץ.

ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום מלוא שכ"ל של הקורס. ניתן לבטל את הרישום לקורס לכל המאוחר עד ה-16.7.23, בקשת ביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: studpre2@bgu.ac.il

במידה ולא תתקבל בקשת ביטול של הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא , המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס. (גם אם הסיבה לביטול הקורס היא ציון מתאים בבחינה של המועד הראשון לקבלה למסלול המכינה הרצוי או ציון פסיכומטרי מועד יולי 2024 נמוך מהנדרש בתנאי הקבלה)

"נתיב לאקדמיה" לסטודנטים הלומדים מכינה

 • שינוי עדיפות: תוספת או ביטול תוכנית "נתיב לאקדמיה" מעדיפויות ההרשמה למכינה בהתאם לנוהל הביטול בטבלה זו.
גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד ה- 15.08.23
חיוב מחצית שכר הלימוד 16.08.23-15.09.23
חיוב במלוא שכר הלימוד מ-16.09.23

הערות לכל מסלולי הלימוד והסמסטרים של תכנית "נתיב לאקדמיה"

 • ביטול הרשמה יעשה בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת מזכירות המרכז.
 • סטודנט שנרשם ללימודים בתוכנית משולבת מכינה ונתיב לאקדמיה : הפסקת לימודים במכינה בכל שלב שהוא (סמסטר א'/סמסטר ב) תגרור הפסקת לימודים במסלול נתיב לאקדמיה.
 • דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • בכל שלבי ביטול ההרשמה/הלימודים: תשלומים ששולמו עבור התכנית, ונמצאו זכאים להחזר - התשלומים יוחזרו תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה ישירות לחשבון הבנק של המועמד/ת לפי הפרטים שצוינו בעת ההרשמה באינטרנט. ניתן לעדכן פרטי חשבון להחזרים באזור האישי באתר למועמדים.
 • הנוהל תקף לנרשמים בהרשמה המאוחרת.

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי קדם וריענון למתקבלים לתואר ראשון ולומדים במרכז בסמסטר א' תשפ"ד או /ו בקיץ 2024

קורסים המתקיימים בסמסטר הראשון – 2024/1

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד באתר האוניברסיטה.

סטודנט חדש ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ג ומסיבות כלשהן החליט לבטל את הרשמתו לקורס, יודיע בכתב לדואר האלקטרוני של המרכז studpre2@bgu.ac.il 

קורסים בקיץ 2024

מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 15.7.24. את הבקשה לביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: studpre2@bgu.ac.il 

במידה ולא תתקבל בקשה לביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים, במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במלואו.

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי אנגלית

נוהל זה תקף רק ללומדים שאינם במסגרת מסלולי הלימודים המקובלים במרכז

קורסים בקיץ 2024

מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 15.7.24. את הבקשה לביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: studpre2@bgu.ac.il

במידה ולא תתקבל בקשה לביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס (גם אם הסיבה לביטול הקורס היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או יע"ל ממועד יולי 2024).

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים, במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במלואו.

קורסים המתקיימים בסמסטר הראשון – 2024/1, ובסמסטר השני 2024/2

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד באתר האוניברסיטה.
לומד שהחליט לבטל את הרשמתו לקורס, יודיע בכתב לדואר האלקטרוני של המרכז studpre2@bgu.ac.il 

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי עברית
לסטודנטים/מתקבלים לאוניברסיטה

קורסים המתקיימים במהלך השנה - סמסטר ראשון 2024/1 וסמסטר שני 2024/2

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד באתר האוניברסיטה.
סטודנט חדש ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ג ומסיבות כלשהן החליט לבטל את הרשמתו לקורס, יודיע בכתב לדואר האלקטרוני של המרכז studpre2@bgu.ac.il 

קורסים בקיץ 2024 

מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 15.7.24. את הבקשה לביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: studpre2@bgu.ac.il 
במידה ולא תתקבל בקשה לביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס (גם אם הסיבה לביטול הקורס היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או יע"ל ממועד יולי 2024).

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים, במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במלואו.

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי עברית
נוהל זה תקף רק למי שאיננו סטודנט

קורסים המתקיימים בסמסטר הראשון – 2024/1, וסמסטר השני 2024/2

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד באתר האוניברסיטה.
לומד שהחליט לבטל את הרשמתו לקורס, יודיע בכתב לדואר האלקטרוני של המרכז studpre2@bgu.ac.il 

קורסים בקיץ 2024

מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 15.7.24. את הבקשה לביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: studpre2@bgu.ac.il 

במידה ולא תתקבל בקשה לביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס (גם אם הסיבה לביטול הקורס היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או יע"ל ממועד יולי 2024).

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים, במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במלואו.

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לתכנית "נתיב לאקדמיה"

סמסטר סתיו

גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד 15.08.23
חיוב רבע מגובה שכר הלימוד 16.08.23-15.09.23
חיוב חצי מגובה שכר הלימוד 16.09.23-19.10.23
חיוב מלוא שכר הלימוד מ - 20.10.23

סמסטר אביב

גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד 15.12.23
חיוב רבע מגובה שכר הלימוד 16.12.23-15.01.24
חיוב חצי מגובה שכר הלימוד 16.01.24-21.2.24
חיוב מלוא שכר הלימוד מ - 22.02.24

סמסטר קיץ

גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד 15.04.24
חיוב רבע מגובה שכר הלימוד 16.04.24-15.05.24
חיוב חצי מגובה שכר הלימוד 16.05.24-03.07.24
חיוב מלוא שכר הלימוד מ - 04.07.24

"נתיב לאקדמיה" לסטודנטים הלומדים מכינה

 • שינוי עדיפות: תוספת או ביטול תוכנית "נתיב לאקדמיה" מעדיפויות ההרשמה למכינה בהתאם לנוהל הביטול בטבלה זו.
גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד 15.08.23
חיוב חצי מגובה שכר הלימוד 16.08.23-15.09.23
חיוב מלוא שכר הלימוד מ - 16.09.23

הערות לכל מסלולי הלימוד והסמסטרים של תכנית "נתיב לאקדמיה"

 • ביטול הרשמה יעשה בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת מזכירות המרכז.
 • סטודנט שנרשם ללימודים בתוכנית משולבת : מכינה ונתיב לאקדמיה ,הפסקת לימודים במכינה בכל שלב שהוא (סמסטר א'/סמסטר ב) תגרור הפסקת לימודים במסלול נתיב לאקדמיה.
 • דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • בכל שלבי ביטול ההרשמה/הלימודים: תשלומים ששולמו עבור התכנית, ונמצאו זכאים להחזר - התשלומים יוחזרו תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה ישירות לחשבון הבנק של המועמד/ת לפי הפרטים שצוינו בעת ההרשמה באינטרנט. ניתן לעדכן פרטי חשבון להחזרים באזור האישי באתר למועמדים.
 • הנוהל תקף לנרשמים בהרשמה המאוחרת.

 

נוהל הפסקת לימודים והחזר תשלום דמי רצינות, אבטחה ורווחה בתכנית "שער לאקדמיה"

גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד 06.10.23
חיוב חצי מגובה שכר הלימוד 07-12.10.23
חיוב מלוא שכר הלימוד מ - 13.10.23

החזר התשלום יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט לפי הפרטים שצוינו בעת ההרשמה באינטרנט. ניתן לעדכן פרטי חשבון להחזרים באזור האישי.