מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

נהלי הפסקת לימודים וביטול הרשמה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
כללי הפסקת לימודים ותשלומי שכר לימוד במרכז ללימודים קדם אקדמיים – תשפ"ד

תקנון שכר לימוד ונוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד למכינות

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לסטודנטים חדשים/מעמדים  (למכינה של 9 חודשים, 2 סמסטרים)

בהתאם למועד קבלת ההודעה ע"י המועמד/סטודנט

סמסטר א':

עד ה-15.8 החזר 100% של התשלום הראשון של סמסטר א'

עד 30 יום לפני מועד תחילת הלימודים – חיוב 50% מהתשלום הראשון של סמסטר א'

מיום תחילת הלימודים ועד סוף תקופת השינויים -  חיוב 100% של התשלום הראשון של סמסטר א'

לאחר סיום תקופת השינויים – חיוב 100% שכ"ל לסמסטר א'.

מועמדים שמועד התשלום שלהם (עפ"י הודעת הקבלה ) חל לאחר 15.8 והודיעו בכתב על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה, יזוכו ב-100% של התשלום הראשון של סמסטר א' 

 

סמסטר ב':

עד 9.5.2024 -  החזר 100% של התשלום הראשון של סמסטר ב'

מ10.5.2024 - חיוב 100% של שכ"ל לסמסטר ב'.

סטודנטים השייכים לתוכנית הישגים להייטק / תוכנית עתידים, נהלי הפסקת לימודים בהתאם להחלטות של הנהלת התוכנית.            

 

"נתיב לאקדמיה" לסטודנטים הלומדים מכינה

  • שינוי עדיפות: תוספת או ביטול תוכנית "נתיב לאקדמיה" מעדיפויות ההרשמה למכינה בהתאם לנוהל הביטול בטבלה זו.
גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד ה- 15.08.23
חיוב מחצית שכר הלימוד 16.08.23-15.09.23
חיוב במלוא שכר הלימוד מ-16.09.23

הערות לכל מסלולי הלימוד והסמסטרים של תוכנית "נתיב לאקדמיה"

  • ביטול הרשמה ייעשה בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת מזכירות המרכז.
  • סטודנט שנרשם ללימודים בתוכנית משולבת מכינה ונתיב לאקדמיה: הפסקת לימודים במכינה בכל שלב שהוא (סמסטר א'/סמסטר ב) תגרור הפסקת לימודים במסלול נתיב לאקדמיה.
  • דמי הרשמה לא יוחזרו.
  • בכל שלבי ביטול ההרשמה/הלימודים: תשלומים ששולמו עבור התוכנית, ונמצאו זכאים להחזר - התשלומים יוחזרו תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה ישירות לחשבון הבנק של המועמד/ת לפי הפרטים שצוינו בעת ההרשמה באינטרנט. ניתן לעדכן פרטי חשבון להחזרים באזור האישי באתר למועמדים.
  • הנוהל תקף לנרשמים בהרשמה המאוחרת.

 

 

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי קדם ורענון

למתקבלים לתואר ראשון ולומדים במרכז בסמסטר א' תשפ"ד או /ו בקיץ 2024

 

קורסים המתקיימים בסמסטר הראשון – 2024/1

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד באתר האוניברסיטה.

סטודנט חדש ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ג ומסיבות כלשהן החליט לבטל את הרשמתו לקורס, יודיע בכתב לדואר האלקטרוני של המרכז  studpre2@bgu.ac.il

 

קורסים בקיץ 2024

מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 15.7.24. את הבקשה לביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז:  studpre2@bgu.ac.il

במידה ולא תתקבל בקשה לביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים, במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במלואו.

 

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי אנגלית

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי אנגלית

נוהל זה תקף רק ללומדים שאינם במסגרת מסלולי הלימודים המקובלים במרכז

 

קורסים בקיץ 2024

מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 15.7.24. את הבקשה לביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: studpre2@bgu.ac.il

במידה ולא תתקבל בקשה לביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס (גם אם הסיבה לביטול הקורס היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או יע"ל ממועד יולי 2024).

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים, במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במלואו.

 

קורסים המתקיימים בסמסטר הראשון – 2024/1, ובסמסטר השני 2024/2

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד באתר האוניברסיטה.

 

 לומד שהחליט לבטל את הרשמתו לקורס, יודיע בכתב לדואר האלקטרוני של המרכז studpre2@bgu.ac.il

   נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי עברית

לסטודנטים/מתקבלים לאוניברסיטה

קורסים המתקיימים במהלך השנה -  סמסטר ראשון 2024/1 וסמסטר שני 2024/2

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד באתר האוניברסיטה.

סטודנט חדש ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ג ומסיבות כלשהן החליט לבטל את הרשמתו לקורס, יודיע בכתב לדואר האלקטרוני של המרכז  studpre2@bgu.ac.il

 

קורסים בקיץ 2024

מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 15.7.24. את הבקשה לביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: studpre2@bgu.ac.il

במידה ולא תתקבל בקשה לביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס (גם אם הסיבה לביטול הקורס היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או יע"ל ממועד יולי 2024).

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים, במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במלואו.

 

 לימוד לקורסי עברית נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לתלמידים חיצוניים

 

קורסים המתקיימים בסמסטר הראשון – 2024/1, וסמסטר השני 2024/2

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד באתר האוניברסיטה.

 לומד שהחליט לבטל את הרשמתו לקורס, יודיע בכתב לדואר האלקטרוני של המרכז studpre2@bgu.ac.il

 

קורסים בקיץ 2024

מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 15.7.24. את הבקשה לביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז:  studpre2@bgu.ac.il

במידה ולא תתקבל בקשה לביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס (גם אם הסיבה לביטול הקורס היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או יע"ל ממועד יולי 2024).

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים, במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במלואו.

נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לתכנית "נתיב לאקדמיה"

סמסטר סתיו

גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד 15.08.23
חיוב רבע מגובה שכר הלימוד 16.08.23-15.09.23
חיוב חצי מגובה שכר הלימוד 16.09.23-19.10.23
חיוב מלוא שכר הלימוד מ - 20.10.23

סמסטר אביב

גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד 15.12.23
חיוב רבע מגובה שכר הלימוד 16.12.23-15.01.24
חיוב חצי מגובה שכר הלימוד 16.01.24-21.2.24
חיוב מלוא שכר הלימוד מ - 22.02.24

סמסטר קיץ

גובה החיוב מועד
החזר מלוא שכר הלימוד עד 15.04.24
חיוב רבע מגובה שכר הלימוד 16.04.24-15.05.24
חיוב חצי מגובה שכר הלימוד 16.05.24-03.07.24
חיוב מלוא שכר הלימוד מ - 04.07.24

נוהל הפסקת לימודים והחזר תשלום דמי רצינות, אבטחה ורווחה בתכנית "שער לאקדמיה"

בהתאם למועד קבלת ההודעה מהסטודנט

סמסטר א

עד 9 ימים לפני תחילת סמסטר א החזר מלוא התשלום

3-8 ימים לפני תחילת סמסטר א חיוב מחצית התשלום

החל מיומיים לפני תחילת סמסטר א לא יתקבל החזר על התשלום

החזר התשלום יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט לפי הפרטים שצוינו בעת ההרשמה באינטרנט. ניתן לעדכן פרטי חשבון להחזרים באזור האישי.

 

נוהל הפסקת לימודים והחזר תשלום דמי רצינות, אבטחה ורווחה בתכנית "עולים לאקדמיה"

מועדי הביטול וגובה שכר הלימוד שייגבה הינם בהתאם לטבלה שלהלן:

גובה החיוב

מועד ההודעה למסלול רגיל (סמסמטר א')

 

מועד ההודעה (סמסמטר ב')
 

החזר כל התשלומים

עד 15.08.2023

עד 15.03.2024

חיוב מחצית המקדמה

16.08.2023-15.09.2023

16.03.2024-15.04.2024

חיוב במלוא המקדמה

16.09.2023 

ועד תום תקופת השינויים

16.04.2024
ועד תום תקופת השינויים

חיוב במלוא שכר הלימוד לסמסטר**

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר

מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר