מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Noa Argamani Hero (1)

נועה, מחכים לך בקמפוס!

​​​​​

אנו מייחלים לשובם של שני בוגרי האוניברסיטה שנחטפו

סשה (אלכס) טרופנוב

בוגר המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, הפקולטה למדעי ההנדסה.

אבינתן אור

בוגר המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, הפקולטה למדעי ההנדסה.

מחבקים ומחזקים את חברות הסגל שבני משפחתן נחטפו