מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

תהליך טיפול בבקשה

קליטת בקשת הסיוע והזנת הנתונים:

החלטות לבקשה: תשובה חיובית או תשובה שלילית. התשובות מתפרסמות בשירות המידע האישי באינטרנט.

שובר תשלום מקדמת שכר דירה נשלח אל הזכאים לדיור, ניתן להתעדכן ולשלם את מקדמת שכר הדירה גם ב"שירות המידע האישי" באינטרנט. על תשובה שלילית ניתן לערער תוך 21 יום מתאריך החלטה, על-פי הכללים הרשומים במכתב האישי.

זכאות למעונות: תשלום מקדמת שכר הדירה באחד מהבנקים הרשומים על שובר התשלום או בכרטיס אשראי באינטרנט - ב"שירות המידע האישי" עד לתאריך הנקוב בשובר. יום עסקים לאחר התשלום בבנק ניתן להזין באינטרנט את בקשת השיבוץ.

למשלמים בכרטיס אשראי באינטרנט הזנת בקשת השיבוץ חייבת להתבצע כתנאי לתשלום. מי שאין באפשרותו להשתמש בשירותי האינטרנט ישלח למדור מעונות את שובר התשלום לאחר החתמת הבנק, ויסמן את העדפותיו לשיבוץ. משלוח השובר - עד התאריך הנקוב בו.

סכום מקדמת שכר הדירה בשנת הלימודים תשפ"ד-2024:
1,800 ש"ח ליחיד, 3,600 ש"ח לזוגות. ​


החזר תשלום לסטודנט המבטל זכאותו ושילם את מקדמת שכר הדירה - תשפ"ד-2024: החזר מלוא המקדמה אם טרם נחתם הסכם המגורים והתקבלה בכתב או בדוא"ל הודעת ביטול עד 15.8.2023. לאחר תאריך זה לא תוחזר מקדמת שכר הדירה

כל הדיירים הגרים בקיץ במעונות וממשיכים מגוריהם - אלה הממשיכים באותה דירה ואלה העוברים לדירות אחרות, חייבים לחתום על הסכם מגורים חדש אצל הממונה על המעון אליו שובצו לא יאוחר מתאריך תום הסכם המגורים - 2023. המאחרים בפינוי או בחתימה על הסכם מגורים חדש יחוייבו ב- 40 ש"ח ליחיד לכל יום אחור בנוסף לשכר הדירה.

האוניברסיטה עושה מאמצים רבים להעלות בהתמדה את רמת המעונות ואת איכות החיים בהם, שמרו על המעונות, הסביבה והציוד - הם עבורכם .

שיבוץ הדיירים במעונות : נשתדל לשבץ את הדיירים על פי העדפתם כפי שציינו במידע האישי באינטרנט או על גבי ספח שובר התשלום שהחזירו.

לאחר הקל​​יטה במעונות: החל משלושה שבועות לאחר תחילת שנת הלימודים ניתן יהיה לבדוק אפשרות שינוי שיבוץ במעונות. על הדייר לפנות אל מדור מעונות לבדיקת האפשרויות.​

שיבוץ הדיירים במעונות לזוגות:
הדירות מוצעות במעונות ג' ובמעונות ד'. (במעונות ג' לא יפתחו לאכלוס דירות לזוגות בשנת הלימודים תשפ"ד)
בעת החתימה על הסכם המגורים סטודנטים נשואים יציגו אישור על היותם נשואים.
זוגות שאינם נשואים יגישו תצהיר מעו"ד אגודת הסטודנטים על בקשת מגורים משותפת עד מועד תשלום מקדמת שכר הדירה . תאום פגישה עם עורך דין אגודת הסטודנטים - במרכז לשירותי סטודנטים טלפון 08-6472340.

חובה לציין את העדפת השיבוץ בשירות המידע האישי באינטרנט. נשתדל להענות לבקשת הסטודנט אך אין אנו מתחייבים לכך ויתכן שיבוץ למעון אחר מהמבוקש. בשירות המידע האישי שיבוצים למעונות.

טרם השיבוץ למעונות תגבה מקדמה על סך 1800 ₪ ליחד או 3600 ₪ לזוג. מן המקדמה יילקחו 1000 ₪ ליחיד או 2000 ₪ לזוג כפיקדון, ויתר הסכום יקוזז מהתשלומים בחיוב שכ"ד הראשון. הפיקדון יוחזר בעת עריכת החשבון המסכם לאחר סיום הסכם המגורים באותה שנה, אם לא יגרמו נזקים לרכוש ולציוד בדירה.

לדיירים שאינם ממשיכים מגוריהם במעונות ברצף מתקופת הקיץ הקליטה היא בימים שני-שלישי 9.10-10.10.

דיירים הנכנסים למעונות לפני תאריך זה יחוייבו בשכר דירה מיום חתימתם על הסכם המגורים. למתקבלים חדשים ללימודים באוניברסיטה לאחר 03.10.2023 , תשלום שכר הדירה החל מיום החתימה על הסכם המגורים בחודש אוקטובר 2023.

שכר הדירה ייגבה החל מ- 10.10.2023 לחותמים על הסכם המגורים במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר 2023 למעט דיירים הנכנסים למעונות לפני תאריך זה ויחוייבו מיום חתימתם על הסכם המגורים.​