מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

תשלומים במתחמי המגורים בבאר שבע

מקדמות, שכר דירה וכו'

מקדמת שכר דירה​ - 2,400 ש"ח ליחיד (לזוג כפול) לתשלום. תשלום זה לא ייגבה מהוראת הקבע לתשלומים לאוניברסיטה.

החזר המקדמה אם טרם נחתם הסכם המגורים והתקבלה הודעת ביטול בכתב או בדוא"ל, למייל megurim@bgu.ac.il לא יאוחר מ- 30.9.2024.

חשמל - מדי תקופה נערכת קריאת מונה חשמל בכל דירה, והחיוב מחולק בין דיירי אותה דירה, יחסית למספר ימי מגוריהם בה.

מים- כל דייר מחויב ב-57 ₪ בחודש. שיטת החישוב: 57 ₪ כפול 12 חודשים בשנה, לחלק ב-365 ימים בשנה. סה"כ כ-1.87 ₪ ליום.

החיוב הוא יומי כך שבחודש בו 28 ימים התשלום יהיה 28X1.48 ובחודשים אחרים יש להכפיל את התשלום במספר הימים בחודש.

שמירה - התשלום מחולק לשניים: בחיוב בראשון בשנת הלימודים ייגבו כ- 80% מדמי השמירה ובחודש מאי היתר.

ארנונה - האוניברסיטה נושאת בתשלום.

פיקדון - להבטחת קיום כל התחייבויותיו של המתאכסן ייגבה כחלק מהמקדמה למעונות בגובה 1,400 ₪ ליחיד ו-2,800 ₪ לזוג והאוניברסיטה תהיה רשאית להחליט ו/או לקזז ו/או לעכב את הפקדון או כל חלק ממנו, אם יפר המתאכסן את הסכם המגורים.

פעילות חברתית - כל דייר מחוייב ב-65 ש"ח בשנה.

אינטרנט - לבחירתו של כל דייר האם הוא מעוניין באינטרנט במעונות. עלות שנתית בסך 550 ש"ח.

חנייה במעונות ד' - עלות שנתית בסך 727 ש"ח.

האוניברסיטה מתחייבת להחזיר הפקדון למתאכסן, לאחר תקופת ההסכם ולאחר שהוכח כי מילא אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם המגורים ושיזדכה ויקבל אישור עזיבה מממונה המעונות בו הוא גר. ​​

טבלת תאריכי חיובי שכר הדירה- מעונות הסטודנטים - תשפ"ד 

 

 

בעלי הרשאה - הוראת קבע בבנק

משלמים בשוברים –

שוברי תשלום ישלחו בדואר או יודפסו מהמידע האישי - תשלום בבנקים או בכרטיס האשראי

לתשלום עד:

תקופת החיוב:

תקופת החיוב:

  סמסטר א'  
14.12.2023 מתחילת הסכם המגורים במעונות עד סוף דצמבר מתחילת הסכם המגורים במעונות עד סוף דצמבר
15.01.2024

ינואר-פברואר

ינואר-פברואר
 

סמסטר ב'

 

14.03.2024 חודש מרץ מרץ-אפריל
14.04.2024 חודש אפריל מאי-יוני
14.05.2024 מאי-יוני יולי-עד 14.09.2024 תום הסכם המגורים