מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

הנחיות לקראת עזיבת המעונות

הסכם המגורים לשנת תשפ"ד-2024 עליו חתמת יסתיים ביום 12/9/24 לכל הסטודנטים הגרים במעונות.

הסכם המגורים לשנת תשפ"ד-2024 עליו חתמת יסתיים ביום 12/9/24 לכל הסטודנטים הגרים במעונות.

העוזבים מ-01.08.2023 ועד 14.09.2023 יקבלו החזר שכר דירה ומים בחישוב יומי על פי יום העזיבה - מיום קבלת מכתב העזיבה מממונה המעון בו גרים. ​

סטודנטים שיעזבו לאחר תום הסכם המגורים ו /או לא יחדשו את הסכם המגורים עד תאריך זה יחויבו עבור כל יום פיגור ב- 120 ש"ח לדייר יחיד בנוסף לתשלום שכר דירה.

הזיכוי יעשה בתיאום עם הממונה על המעון ועד השעה 14.00

הקפד לקבל אישור עזיבה חתום מהממונה על המעון בעת העזיבה.

לפני הגיעך לזיכוי נא לבצע את ההנחיות המפורטות להלן:

  1. ​נקה ושטוף את החדר והדירה.
  2. אם נעשו חורים בקיר הקפד לסתום אותם - חומר תיקון ניתן לקבל אצל הממונה על המעון/ אם הקירות לוכלכו - נא לסייד או לנקות.
  3. אם הודבקו על הדלתות מדבקות - יש להסירן.
  4. כל חפץ או ריהוט שהבאת יש לפנות.

» בגמר ניקיון החדר יש להקפיד ולנקות את שטחי הציבור בדירה: - גם אם נשארים בדירה דיירים אחריך.

» אסוף ופנה את הזבל והפסולת, וזרוק לפחי האשפה. דאג לניקיון הדירה כפי שמצוין וחתמת בהסכם המגורים בסעיף 15.

» ​אם גילית תקלות בנושא חשמל, ביוב, שרברבות וכו', הודע לממונה על המעון. ​

לא יתקבלו תלונות כגון: "לא אני עשיתי"? "כך קבלתי את הדירה"? כל דייר קבל דף לרישום הערותיו בזמן חתימתו על הסכם המגורים. להבטחת קיום כל התחייבויותיו של המתאכסן על פי הסכם השכירות במעונות וההנחיות שפורטו לעיל, האוניברסיטה רשאית לבטל הפיקדון או לקזז ממנו את עלות התיקון וניקיון הדירה אם ימצאו ליקויים.

קישור למסך הטיפול בבקשה לדיור, להדפסת אישור מגורים במעונות, להדפסת דו"ח חיובי חשמל ושכר דירה.​

הסכם מגורים במעונות - במאגר הטפסים של שנת הלימודים המתאימה.

​החוזה המחייב הוא זה שהסטודנט חותם עליו אישית, בפועל, בעת קבלת המפתח לחדר.​​