מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

מידע נוסף לקראת שנת הלימודים תשפ"ד

ההרשמה למעונות לשנת תשפ"ד תפתח ב 01.07.23

הרשמה למעונות

ההרשמה למעונות לשנת תשפ"ד תפתח ב 01.07.23

תהליך הטיפול בבקשה:

בקשה לדיור במעונות הסטודנטים ניתן להגיש באמצעות טופס הרישום למעונות.
הגשת בקשה לשיבוץ למעונות לשנת הלימודים הקרובה תתאפשר רק לאחר תשלום מקדמת שכר הלימוד.


את הפרטים יש להקליד על גבי הטופס במקומות המיועדים ולשלוח באמצעות דוא"ל einatkap@bgu.ac.il או בפקס: 08-6304551.
זכאות למעונות: סטודנטים שנה א' ששילמו מקדמת שכר לימוד.


שיבוץ במעונות לזוגות:

סטודנטים נשואים יציגו, בעת החתימה על הסכם המגורים, רישום בתעודת זהות על היותם נשואים.
זוגות שאינם נשואים יגישו תצהיר מעוד על ניהול משק בית משותף.


תשלום מקדמת שכר הדירה:

דרישת תשלום מקדמת שכר דירה תשלח אל הסטודנטים הזכאים לדיור ב 01.09.23. המקדמה מהווה פיקדון בסך עלות שכירות חודשית שיוחזר לדייר בעת עריכת חשבונו האישי לאחר סיום הסכם המגורים באותה שנה, במידה ולא יגרמו נזקים לרכוש וציוד בדירה. לזוגות הסכום כפול.


מועדי יציאה מהמעונות יתאפשרו לאחר 10 חודשים לכל הפחות.


תשלום מקדמת שכר הדירה יתבצע עד לתאריך 10.09.23 ולא יוחזר במקרה של ביטול. סטודנט שלא ישלם את מקדמת שכר הדירה עד לתאריך זה, תבוטל זכאותו לדיור במעונות.


ביום חתימת החוזה, ישולם תשלום שכ"ד לשנה מראש ב-10 תשלומים (באמצעות המחאות או בכרטיס אשראי). כמו-כן, ישולמו מראש 10 תשלומים בגין צריכת חשמל ומים על סך 300 ש"ח לחודש. בתום החוזה יקוזזו הסכומים בהתאם לצריכה.

את התשלומים עבור שכ"ד לשנת  לימודים יהיה ניתן לשלם גם באמצעות אתר התשלומים.


שיבוץ הדיירים וימי הקליטה במעונות לקראת שנה"ל תשפ"ד - 2024:


ימי הקליטה לקראת שנת הלימודים תשפ"ב יתקיימו בתאריכים 08.10.23-12.10.23 לא כולל שישי-שבת.

פרטי השיבוץ ישלחו לסטודנטים בדוא"ל.

הנחיות נוספות:


סטודנטים שיעזבו לאחר תום הסכם המגורים (10 חודשים) או שלא יחדשו את הסכם המגורים עד תאריך זה יחויבו עבור כל יום פיגור ב- 100 ש"ח בנוסף לתשלום שכר דירה.


להבטחת קיום כל התחייבויותיו של המתאכסן בדירה, על פי הסכם השכירות במעונות וההנחיות שפורטו לעיל ,האוניברסיטה רשאית לבטל הפיקדון או לקזז ממנו את עלות התיקון וניקיון הדירה במידה וימצאו ליקויים.

החוזה המחייב הוא זה שהסטודנט חותם עליו אישית, בפועל, בעת קבלת המפתח לחדר!

פרטים אצל גב' עינת קפיטולניק, מתאמת כספים ורכזת משאבי אנוש ומעונות בטלפון: 08-6304537; פקס; 08-6304551 דוא"ל einatkap@bgu.ac.il