מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

שירותים נוספים במעונות

מעונות האוניברסיטה מעניקים מגוון של שירותים

מעונות האוניברסיטה מעניקים מגוון של שירותים

חיבור אינטרנ​​ט בחדרי המגורים

מערך המיחשוב באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעמיד לרשות הדיירים תשתית חיבור אינטרנט קוי מחדרם במעונות הסטודנטים על ידי חיבור קבוע לרשת האוניברסיטאית. ניתן לבקש חיבור בעת ציון העדפת השיבוץ למעונות .

אפשר קיימת אפשרות להצטרף לשירות גם לאחר החתימה על הסכם המגורים על ידי הקלדה בשירותי מידע האישי

מחיר השירות בשנת הלימודים תשפ"ד - 2024 550 ש"ח לכל השנה.

הרחבת שירות האינטרנט הקווי בחדרי המעונות: השרות הוא רק למי שרוכש שרות אינטרנט קווי במעונות ומותנה ברכישה של נתב אלחוטי שהותאם על ידי מערך המחשוב של האוניברסיטה לשימוש בחדרי המעונות, עלות חד פעמית של הנתב היא 187 ש"ח.

פרטי הרכישה על פי ההנחיות שבאתר מערך המחשוב.


​​שירותי תק​​​​ש​​​וב לסטודנטים במעונות

מערך המחשוב באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעמיד לרשות הסטודנטים מגוון שירותי תקשוב מחדרם במעונות הסטודנטים. שירותי התקשוב ניתנים בכפוף למדיניות האוניברסיטה וכלליה, כפי שיקבעו מעת לעת. לאוניברסיטה יש זכות לבצע שנויים בכל עת בהיקף ומהות השירותים הניתנים.

התחייבות:

המשתמש מתחייב לקיים את הדרישות הבאות במחשב הפרטי לשם קבלת השירות:

התקנת תוכנת אנטי וירוס מעודכנת.

התקנת כל תיקוני האבטחה הקריטיים למערכות ההפעלה

של מיקרוסופטCritical Patches

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי קיום התנאים הנ"ל

יכול לגרור את ניתוקו הזמני מהשירות.

 

יתרונות ​השימוש:

חיבור קבוע לרשת התקשורת האוניברסיטאית.

גלישה למאגרי מידע וג'ורנלים אלקטרוניים בכפוף להסכמי הספריה המרכזית

באוניברסיטה.

שירותי דואר אלקטרוני והעברת קבצים בקמפוס.

הפעלת יישומי מחשב מהמעונות, כגון: SSPS, Matlab ו-Adams.

חוסך המתנה למחשבים פנויים בכיתות ציבוריות.

גלישה באינטרנט, בהתאם למדיניות האוניברסיטה, כפי שתקבע מעת לעת.

חסרונות ה​שי​רות:

חסומים שרותי peer to peer כגון kasa,imesh,emule וכדומה.​

סטודנט שיבקש להינתק מהקישור למחשב האוניברסיטה בתום סימסטר א' ויודיע על כך בכתב למדור מעונות עד סוף חודש פברואר יזוכה במחצית התשלום במהלך חודש מרץ.

הרשאת השימוש במחשב מחדרי המעונות ניתנת לתקופת שנת הלימודים הנוכחית בלבד, בכל שנה יש לבקש הרשאת שימוש מחדש.

כיתות מחשב ציבוריות קיימות במעונות לשימוש דיירי המעונות במשך כל שעות היממה ללא תשלום.


טלוויז​​יה בכבלים בחדרים

המעוניינים יכולים להתקשר באופן אישי עם חברת "הוט" לקבלת השירות. אסורה התקנת אביזרי קליטה מחוץ לדירות!


מיזוג​​ אוויר

בכל דירות המעונות מותקנים מזגנים.

חנייה

חנייה לכל​​​י רכב במתחם מעונות ד' (במעונות ג' אין חנייה מוסדרת)

במתחם מעונות ד' שני מגרשי חנייה ובהם 56 מקומות מסומנים שהשימוש בהם לדיירי מעונות ד' המורשים בלבד.

קבלת הרשאת חנייה (כרטיס ממוגנט לשער החנייה):
בשנת הלימודים תשפ"ד - 2024 790 ש"ח.

פרטים אותם יש להעביר למדור מעונות לקבלת אישור חנייה:

בכל שנה מבקשי אישור חנייה יגישו בקשה חדשה לאחר קבלת הודעת השיבוץ למעונות לאחר החתימה על הסכם המגורים לשנה החדשה!

שם:

ת.ז:

טלפון:

טלפון נייד:

מספר הרכב:

שנת יצור הרכב:​

סוג הרכב:

צבע הרכב:

כתובת במעונות:

דואר אלקטרוני:

בקשות חנייה יועברו למדור מעונות ניתן להעביר במייל: megurim@bgu.ac.il. ​

אם יהיה מספר בקשות גדול יותר ממספר מקומות החנייה תיערך הגרלה.

במהלך שנת הלימודים תהיה לדיירים אפשרות להגיש בקשה לחנייה אם יוותר מקום.

לתשומת לבכם: ביטוח תכולה חל על הדייר עצמו. אין האוניברסיטה אחראית על רכושו הפרטי של הדייר.

 

ביטח​ון

מתחמי המעונות מגודרים ומפוקחים על ידי מחלקת הביטחון של האוניברסיטה.

מעונות זלוטובסקי (ג') מגודרים וסגורים בכל שעות היממה. בשער המצוייד בבקרת כניסה הכניסה אפשרית לדיירים בעלי כרטיסים ממוגנטים.

מעונות ד' מגודרים והשערים פתוחים להולכי רגל בשעות היום. החל משעות הערב ועד 06.00 בבוקר למחרת השערים נסגרים והכניסה אפשרית לדיירים בעלי כרטיסים ממוגנטים.

במבני ד' אגף מזרחי, בניינים 4 קומות ו- 3 קומות באגף המערבי הכניסה על ידי העברת כרטיס סטודנט ממוגנט בלבד.