המגמה לגיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה שנתון תשע"ח
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר נקודות מספר המקצוע שם המקצוע מספר נקודות
  סמסטר א'     סמסטר ב'  
201-19141 חדו"א ג' 1 5 203-11331 פיסיקה 1ג' 4
204-15081 כימיה כללית ואנליטית 5.5 204-11543 כימיה כללית מעבדה 2
 206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3
 206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית  1 204-12611 מבוא לכימיה פיסיקלית 2 2
206-11134 מינרלים וסלעים בשדה 0.75 204-11721 מבוא לכימיה אורגנית 3.5
 299-11121 הכרת הספריה (קורס מקוון) 0 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5
900-55001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית (קורס מקוון) 0 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2
153-15051 אנגלית מתקדמים ב' 2      
  בחירה חופשית 2      
  סה"כ 20.5   סה"כ 20
           
  סמסטר ג'     סמסטר ד'  
201-19281 מבוא לאלגברה ליניארית ג' 3.5 206-12031 מבוא לאוקיאנוגרפיה סביבתית 3
 203-11431 פיסיקה 2ג' 4 206-12041 סטרטיגרפיה (או בסמסטר ו') 2
206-12071 מבוא לגיאומכניקה 2.5 206-12191 מבוא לגיאוכימיה  3
206-12181 סדימנטולוגיה 3 206-12121 פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית 3.25
206-12241 מינרלוגיה 3 206-12251 מיפוי  4.5
206-12284 סיור נגב 1 206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה 2
    206-13391 מבוא  להידרוגיאולוגיה של מי תהום  2.5
  בחירה במגמה, בחירה במחלקה ובחירה חופשית 2.5   בחירה במגמה, בחירה במחלקה ובחירה חופשית 2
  סה"כ 19.5   סה"כ 22.25
201-19091 מבוא להסתברות א' (או בסמ' ה') 2.5      
  סמסטר ה'     סמסטר ו'  
201-19091 מבוא להסתברות א' 2.5 201-19421 מבוא לסטטיסטיקה א' 2.5
206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 3.5 206-12261 גיאולוגיה של א"י  2
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5
206-13651 מבוא לדינמיקה של האטמוספירה והים 2 206-13531 סמינר תלמידים 2
206-23951 איזוטופים יציבים ורדיואקטיביים במערכות מימיות 3.25 206-29321 בעיות זיהום מים  2.75
      206-23751 הידרולוגיה והיבטים סביבתיים של מערכות מיים עיליים 2.25
  בחירה במגמה, בחירה במחלקה ובחירה חופשית 7   בחירה במגמה, בחירה במחלקה ובחירה חופשית 5
  סה"כ 20.75   סה"כ 19
           
        סה"כ דרישה לתואר 122
מבין קורסי הבחירה במגמה ובמחלקה יש ללמוד קורסים של המחלקה (קידומת 206) בהיקף של לפחות 8 נקודות זכות.
18.5