המגמה למדעי גיאולוגיה הנדסית שנתון תשע"ח
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים 
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
מספר המקצוע שם המקצוע מספר
נקודות
  סמסטר א'     סמסטר ב'  
 201-19141 חדו"א ג' 1 5 201-19151 חדו"א ג'  2 5
201-19281 מבוא לאלגברה ליניארית ג' 3.5 203-11331 פיסיקה 1ג' 4
204-15081 כימיה כללית ואנליטית 5.5 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3
 206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5
 206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית  1 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2
 206-11134 מינרלים וסלעים בשדה 0.75 153-15051 אנגלית מתקדמים ב' 2
374-11021 מבוא למכניקת מבנים 4      
 299-11121 הכרת הספריה (קורס מקוון) 0      
900-55001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית (קורס מקוון) 0      
  סה"כ 24   סה"כ 19.5
           
  סמסטר ג'     סמסטר ד'  
 203-11431 פיסיקה 2ג' (או בסמ' ג) 4 206-12041 סטרטיגרפיה (או בסמסטר ו') 2
 206-12071 מבוא לגיאומכניקה  2.5 206-12121 פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית   3.25
206-12174 גיאומכניקה בשדה-סיור (או בסמ' ה') 0.5 206-12191 מבוא לגיאוכימיה  3
206-12093 מעבדה בהנדסת קרקע 1 206-12251 מיפוי  4.5
206-12181 סדימנטולוגיה 3 206-23921 מכניקה של סלעים 2.5
206-12241 מינרלוגיה  3 206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה 2
206-12284 סיור נגב 1 206-13391 מבוא  להידרוגיאולוגיה של מי תהום  2.5
  בחירה במגמה,  בחירה במחלקה ובחירה חופשית 3   בחירה במגמה,  בחירה במחלקה ובחירה חופשית 2
  סה"כ                     18   סה"כ               21.75
201-19091 מבוא להסתברות א' (או בסמ' ה') 2.5      
           
  סמסטר ה'     סמסטר ו'  
201-19091 מבוא להסתברות א' 2.5 201-19421 מבוא לסטטיסטיקה א' 2.5
206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 3.5 206-12261 גיאולוגיה של א"י  2
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5
206-23861  מנהור בסלע      2.25 206-13531 סמינר תלמידים 2
      206-13993 מעבדה במכניקה של סלעים 2
           
  בחירה במגמה,  בחירה במחלקה ובחירה חופשית 9   בחירה במגמה,  בחירה במחלקה ובחירה חופשית 8
   סה"כ                    19.75   סה"כ             19
206-12174 גיאומכניקה בשדה-סיור (או בסמ' ג') 0.5      
        סה"כ דרישה לתואר 122
22