מסלול לימודים משולב במדעי הגיאולוגיה והסביבה ומדעי החיים – תואר כפול ב-4 שנים שנתון תשע"ח
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
  סמסטר א'     סמסטר ב'  
 201-19141 חדו"א ג'  1 5 203-11331 פיסיקה 1ג' 4
204-15081 כימיה כללית ואנליטית 5.5 204-11543 כימיה כללית מעבדה 2
205-19011 התא 2.5 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3
 206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 204-12611 מבוא לכימיה פיסיקלית 2 2
 206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית 1 205-19402 ביוסטטיסטיקה 5
 206-11134 מינרלים וסלעים בשדה 0.75 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5
153-15051 אנגלית מתקדמים ב' 2 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2
 299-11121 הכרת הספריה (קורס מקוון) 0 206-11151 מבוא למאובנים 3.25
900-55001 לומדה להכרת החוק והנהלים
למניעת הטרדה מינית (קורס מקוון)
0      
900-52012 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית 0      
  סה"כ 21   סה"כ 24.75
  סמסטר ג'     סמסטר ד'  
201-19281 מבוא לאלגברה ליניארית ג' 3.5 204-15042 כימיה אורגנית למדעי החיים ולמדעי הגיאולוגיה והסביבה 5
 205-11021 זואולוגיה חסרי חוליות 2.25 205-11221 מדעי הצמח 2
 205-11031 זואולוגיה חולייתנים 2.75 205-11223 מדעי הצמח מעבדה 1.5
 206-12071 מבוא לגיאומכניקה 2.5 206-12121 פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית 3.25
206-12181 סדימנטולוגיה 3 206-12191 מבוא לגיאוכימיה  3
206-12241 מינרלוגיה 3 206-12251 מיפוי 4.5
206-12284 סיור נגב 1 206-13391 מבוא  להידרוגיאולוגיה של מי תהום  2.5
900-52022 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית-רענון 0      
  קורסי בחירה 2.5   קורסי בחירה 2.5
  סה"כ 20.5   סה"כ 24.25
      206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה (או בסמ' ו') 2
           
  סמסטר ה'     סמסטר ו'  
205-11071 מיקרוביולוגיה 4 205-11121 פזיולוגיה של הצמח 3.5
205-11611 יסודות הגנטיקה 3 205-11273 מעבדה בסיסית בביוכימיה 1.5
205-13111 מבוא לאקולוגיה 3.5 205-19161 פזיולוגיה של בע"ח 3.5
205-13491 מגן לחלבון 2.5 205-19181 ביוכימיה ב' 3
205-13493 מגן לחלבון – מעבדה 1.5 205-19191 הנדסה גנטית 2.5
205-19171 ביוכימיה א' 3 206-12031 מבוא לאוקיאנוגרפיה סביבתית (או בסמ' ח') 3
900-52032 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית-רענון 0 206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה (או בסמ' ד') 2
  קורסי בחירה 5   קורסי בחירה 4
  סה"כ 22.5   סה"כ 23
 203-11431 פיסיקה 2ג' (או בסמ' ז') 4 206-13531 סמינר תלמידים (או בסמ' ח')  
       
  סמסטר ז     סמסטר ח'  
 203-11431 פיסיקה 2ג' (או בסמ' ה') 4 206-12041 סטרטיגרפיה (או בסמ' ד'/ו') 2
205-13171 אבולוציה 3 206-12261 גיאולוגיה של א"י 2
 206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 3.5 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5 206-13531 סמינר תלמידים (או בסמ' ו') 2
206-13831 שיטות בפליאוביולוגיה אבולוציונית 2      
  קורסי בחירה 7.5   קורסי בחירה 13
          סה"כ 22.5   סה"כ 21.5
        סה"כ דרישה לתואר 180
כל קורסי הבחירה הניתנים ע"י המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה (קידומת 206) 
וכל קורסי הבחירה הניתנים ע"י המחלקה למדעי החיים (קידומת 205) יחשבו כקורסי בחירה במחלקה.    
הדרכת בטיחות:קורס חובה המהווה קדם למעבדות בקורסי מדעי החיים.
52.5
34.5