המגמה למדעי הגיאולוגיה והסביבה ומחשבים שנתון תשע"ח
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים
מספר המקצוע שם המקצוע מספר נקודות מספר המקצוע שם המקצוע מספר נקודות
  סמסטר א'     סמסטר ב'  
201-19141 חדו"א ג' 1 5 201-19151 חדו"א ג' 2 5
201-19281 מבוא לאלגברה ליניארית ג' 3.5 203-11331 פיסיקה 1ג'  4
204-15081 כימיה כללית ואנליטית 5.5 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3
206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5
206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית 1 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2
206-11134 מינרלים וסלעים בשדה 0.75 153-15051 אנגלית מתקדמים ב' 2
299-11121 הכרת הספריה (קורס מקוון) 0      
900-55001 לומדה להכרת החוק והנהלים
למניעת הטרדה מינית (קורס מקוון)
0      
  סה"כ 20   סה"כ 19.5
           
  סמסטר ג'     סמסטר ד'  
203-11431 פיסיקה 2 ג' (או בסמ' ה) 4 202-11061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה 5
206-12071 מבוא לגיאומכניקה 2.5 206-12041 סטרטיגרפיה (או בסמסטר ו') 2
206-12181 סדימנטולוגיה 3 206-12121 פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית  3.25
206-12241 מינרלוגיה 3 206-12191 מבוא לגיאוכימיה  3
206-12284 סיור נגב 1 206-12251 מיפוי  4.5
      206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה 2
371-11671 תכנות הנדסאי א' 4 206-13391 מבוא  להידרוגיאולוגיה של מי תהום  2.5
  בחירה במחלקה 2.5      
  סה"כ 20   סה"כ 22.25
           
  סמסטר ה'     סמסטר ו'  
201-19091 מבוא להסתברות א' 2.5 201-19421 מבוא לסטטיסטיקה א' 2.5
202-13011 מבוא לאנליזה נומרית 4.5 202-12091 ארכיטקטורה במחשבים ומעבדה בתכנות מערכות 4
202-19191 יסודות מבני נתונים 3.5 206-12261 גיאולוגיה של א"י 2
206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 3.5 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5 206-13531 סמינר תלמידים 2
361-13131 מערכות ספרתיות  3.5    
  בחירה במחלקה 2   בחירה במחלקה 5.25
  סה"כ 22   סה"כ 18.25
           
        סה"כ דרישה לתואר 122