המגמה למדעי הגיאולוגיה והסביבה וביולוגיה שנתון תשע"ח
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
  סמסטר א'     סמסטר ב'  
 201-19141 חדו"א ג'  1 5 205-19402 ביוסטטיסטיקה 5
204-15081 כימיה כללית ואנליטית 5.5 203-11331 פיסיקה 1ג' 4
205-19011 התא 2.5 204-11543 כימיה כללית מעבדה 2
 206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3
206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית 1 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5
 206-11134 מינרלים וסלעים בשדה 0.75 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2
 299-11121 הכרת הספריה (קורס מקוון) 0 206-11151 מבוא למאובנים 3.25
900-55001 לומדה להכרת החוק והנהלים
למניעת הטרדה מינית (קורס מקוון)
0 153-15051 אנגלית מתקדמים ב' (או בסמ' א') 2
900-52012 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית 0      
  סה"כ 19   סה"כ 24.75
           
  סמסטר ג'     סמסטר ד'  
201-19281 מבוא לאלגברה ליניארית ג' 3.5      
 203-11431 פיסיקה 2ג' (או בסמ' ה') 4 204-15042 כימיה אורגנית למדעי החיים ולמדעי הגיאולוגיה והסביבה 5
 205-11021 זואולוגיה חסרי חוליות 2.25 206-12041 סטרטיגרפיה (או בסמסטר ו') 2
 205-11031 זואולוגיה חולייתנים 2.75 206-12121 פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית 3.25
 206-12071 מבוא לגיאומכניקה 2.5 206-12191 מבוא לגיאוכימיה  3
206-12181 סדימנטולוגיה 3 206-12251 מיפוי  4.5
206-12241 מינרלוגיה 3 206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה 2
206-12284 סיור נגב 1 206-13391 מבוא  להידרוגיאולוגיה של מי תהום  2.5
           
  הדרכת בטיחות כימית וביולוגית-רענון 0      
  סה"כ 22   סה"כ 22.25
           
  סמסטר ה'     סמסטר ו'  
205-11611 יסודות הגנטיקה 3 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5
 205-13111 מבוא לאקולוגיה 3.5 206-12261 גיאולוגיה של א"י 2
 206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 3.5 206-13531 סמינר תלמידים 2
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5      
  בחירה במחלקה ובחירה חופשית   5   בחירה במחלקה ובחירה חופשית   10
  סה"כ 17.5   סה"כ 16.5
205-13171 אבולוציה ù 3      
           
        סה"כ דרישה לתואר 122
     מבין קורסי הבחירה יש ללמוד קורסים של המחלקה (קידומת 206) בהיקף של לפחות 4 נקודות.
ù   קורס בחירה מומלץ
הדרכת בטיחות: חובה לעבור את ההדרכה אחת לשנה בסמ' א' בשבועיים הראשונים של הסמסטר. קורס זה מהווה קורס קדם למעבדות בקורסי מדעי החיים.
 
15