מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר ראשון

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

עקרונות שכר הלימוד לתואר ראשון

סטודנט.ית מחויבים בשכר לימוד בהתאם לנק"ז הנלמד בפועל. משקל כל נקודה נקבע לפי שכ"ל מצטבר מינימלי לתואר, מחולק בסה"כ נק"ז שנדרשות לתואר.

חיוב בתקורה

תקורה = על פי ועדת מלץ, סטודנט.ית שלא יעמודו בקריטריונים שנקבעו למשך הלימודים והיקף הלימודים, יחוייבו בקנס.

א. תקורה על חלקיות מערכת - סטודנט.ית שיאושר להם ללמוד בהיקף לימודים נמוך מ-25% מתוכנית הלימודים הנורמטיבית המלאה השנתית בכל סמסטר*, ישלמו שכר לימוד יחסי לחלקיות לימודיהם בתוספת תקורה בשיעור של 5% משכר הלימוד השנתי המופחת, בכל סמסטר.

ב. תקורה על גרירה של התואר מעבר לשנים התקניות - אי השלמת לימודים בתום שנות הלימוד התקניות לתואר, תביא לתשלום תוספת גרירה בשיעור 5% משכר הלימוד השנתי המופחת, בכל סמסטר נוסף (בכל מקרה אין חיוב כפול, החיוב יהיה או על חלקיות או על גרירת תואר).

 

* תוכנית לימודים נורמטיבית מלאה בכל סמסטר היא סה"כ נק"ז לתואר לחלק במספר שנות הלימוד התקניות לתואר, לחלק לשניים.

תשלום עבור קורס רשות:

סטודנט.ית לתואר ראשון שילמדו קורס ברמת תואר שני, הקורס יוגדר כקורס רשות ויחוייב עבור כל נקודת זכות בשיעור של 5% משכר הלימוד הבסיסי השנתי המלא לתואר שני.

עבור קורסים ברמת תואר ראשון יחוייב לפי שכר הלימוד המופחת (לסטודנטים הממומנים: מימון עבור קורסים אלו יוחלט ע"י הגורם המממן).

קורס אנגלית מתקדמים ב' מהווה חלק מהתואר ומזכה בשתי נק"ז, וכן, עלותו זהה לכל קורס הנלמד בתואר.

 

לימודי עברית:

סטודנט.ית שנמצאים בארץ עד שנתיים פטורים מתשלום זה.

 

הערות:

א. תוספת התקורה והגרירה אינן מהוות חלק משכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר.

ב. מניין שנות הלימוד לצורך חיוב תוספת התקורה, ייעשה החל מהשנה הראשונה של המחלקה הוותיקה ביותר לאותו תואר/תחום לימודים.

ג. במקרה של החלפת תחום לימודים (תואר אחר) מניין שנות הלימוד ייעשה החל מיום תחילת הלימודים בתחום הלימודים החדש.

ד. הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט.ית או הפסקה אקדמית, תכלל במניין השנים הנ"ל.

ה. חופשת לימודים מאושרת לא תכלל במניין שנות הלימוד לצורך חיוב התקורה.

ו. לימודים בסמסטר קיץ לא יכללו במניין שנות הלימוד הנ"ל ולא תגבה עבורם תוספת תקורה (למעט סטודנטים הלומדים בתוכניות מיוחדות).

ז. לא תחויב תוספת תקורה כפולה בגין לימודים חלקיים וגרירת לימודים באותו תחום לימודים/תואר. סטודנט.ית שלומדים פחות מ-25% שכר לימוד בסמסטר בתחום לימודיהם ולומדים מעבר לשנות הלימודים התקניות, יחויבו בתשלום של 5% שכ"ל בסמסטר, מעבר להיקף המערכת הנלמד.

ח. סטודנט.ית שלומדים בשני תחומי לימודים שונים לשני תארים נפרדים, ישלמו שכר לימוד ותקורה עבור כל תואר בנפרד.

ט. לא ניתן לקזז את התקורה על חשבון הסמסטרים הבאים - חיוב התקורה הוא סמסטריאלי.

 

הכרה ופטורים

סטודנט.ית שאושר להם פטור מלימודי קורסים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, תואר אחר או מחלקה אחרת באוניברסיטה, אינם פטורים בהכרח מתשלום שכר הלימוד בגינו. בכלל זה פטור בגין מתווה 2 נק"ז מילואים/מעורבות חברתית.

כל פטור שיקבלו הסטודנט.ית יבדק על ידי מדור חשבונות סטודנטים מול הפקולטה במעמד סגירת התואר.

 

הפקולטה למדעי הבריאות

תלמידי MD, רפואת חירום, סיעוד ופיזיותרפיה מחויבים בכל סמסטר לפי נק"ז נלמד. עלות לנק"ז תקבע בהתאם לנוסחה הבאה:

% עלות נק"ז שנתית = 100% שכ"ל מצטבר לשנה /(*)סה"כ הנק"ז המלא בשנה

(*) סה"כ הנק"ז המלא לשנה יקבע ע"י הפקולטה למדעי הבריאות.

 

דוגמאות לחישוב גובה שכר לימוד לתואר ראשון ניתן למצוא בחוברת הוראות והסברים