מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

תנאי קבלה כלליים לתואר ראשון

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב קיימות מגוון מחלקות ללימודי תואר ראשון. לכל מחלקה קיימת מכסה מקסימלית למתקבלים. בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב יש לעמוד גם בתנאי הקבלה הייחודיים לכל מחלקה.​ מומלץ לבדוק את תנאי הקבלה לכל מחלקה​ ולעמוד בהם מוקדם ככל האפשר. ​בחתכי הקבלה למחלקות שבהן יש דרישה לפסיכומטרי ו/או לחישוב סכם ההתייחסות היא לפסיכומטרי כללי רב תחומי/נתיב לאקדמיה בלבד.​ 

ידיעון למועמדים לשנת תשפ"ד 2023/24 >>

תנאי קבלה כלליים (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם)

הקבלה לאוניברסיטה מחייבת זכאות לתעודת בגרות מלאה ולפחות 4 יחידות לימוד באנגלית בציון עובר (55).

 1. ציוני הבגרות של הנבחנים (משנתון 1990 ואילך) מועברים ישירות ממשרד החינוך אל האוניברסיטה, למעט נבחנים שנבחנו בבחינות אקסטרניות.
 2. הזכאים לבגרות משנתון 1989 או מוקדם יותר, כולל נבחנים בבחינות אקסטרניות, חייבים לשלוח למדור רישום תעודת בגרות מקורית או צילום שאושר על-ידי משרד החינוך או על ידי מדור רישום של אןניברסיטת בן-גוריון בנגב בלבד.
  אם נעשו שיפורי ציונים יש להעביר את הספחים המקוריים של השיפורים.

מועמדים המשלימים יחידות הגברה נוספות באחד ממקצועות הבגרות, משרד החינוך מעביר לאוניברסיטה בממשק את השקלול הסופי של המקצוע. מדור רישום לא ישקלל ציונים שיועברו בנפרד.

הערות:

 1. ציוני הבגרות המועברים לידיעת הנבחנים ממשרד החינוך באמצעות האינטרנט הינם לידיעת המועמדים בלבד ואינם מהווים אסמכתא מקורית לקבלה לאוניברסיטה.
 2. על המועמדים שנרשמו לאוניברסיטה, חלה החובה לבדוק באזור האישי ​שציוני הבגרות, תיקוני ציונים ושקלולם שעודכנו במדור רישום תואמים למסמכים שברשותם.
  אם חלה טעות יש לפנות בכתב למדור רישום.

מדור רישום ישלח לכל מועמד אישור על הגשת מועמדות ובו פירוט ציוני הבגרות והממוצע שחושב עפ"י הכללים שלהלן:

 • למקצועות שנלמדו ברמה מוגברת (4 ו-5 יחידות לימוד) ומופיעים בידיעון למועמד ברשימת המקצועות המזכים בבונוס תינתן תוספת באופן הבא:
  • לציון בחינה ברמה של 4 יחידות לימוד יש להוסיף 10 לדוגמא: ציון 70 יהפוך ל-80.
  • לציון בחינה ברמה של 5 יחידות לימוד יש להוסיף 20 לדוגמא: ציון 80 יהפוך ל-100.
   למקצועות הבאים ינתן בונוס מוגבר:

   מקצוע

    יחידות לימוד

   ציון

   מתמטיקה 5 35
   מתמטיקה 4 20
   פיזיקה 5 25
   כימיה 5 25
   ספרות 5 25
   תנ"ך 5 25
   היסטוריה 5 25
   אנגלית 5 25
   אנגלית 4 15
   ערבית (לדוברי ערבית) 5 25
   ביולוגיה 5 25
   מדעי המחשב 5 25
   עברית (לדוברי ערבית) 5 25

 

 • מועמד שנבחן במקצוע "בין תחומי" אחד או יותר ציוני במקצוע זה יחולק ויירשם כציונים במקצועות החובה החסרים בתעודת הבגרות שלו, כגון: היסטוריה, ספרות, אזרחות. מקצוע בין תחומי אינו מקבל בונוס. באחריות המועמד לשלוח למדור רישום את הספח הכולל את המקצועות המרכיבים את המקצוע הבין תחומי.

הערות:

 1. ממוצע הבגרות בתוספת הבונוסים, כאשר בונוס למקצוע יינתן מציון 60 ומעלה, יחושב כממוצע בגרות אופטימלי
 2. יובאו בחשבון רק ציוני הבגרות המופיעים תחת הכותרת 'סופי' (הציון המסכם במקצוע)
 3. יש לדווח את הציונים כפי שמופיעים בתעודת הבגרות. המערכת מוסיפה את הבונוסים למקצועות הזכאים באופן אוטומטי.​ לחישוב ממוצע ציוני הבגרות >>
 1. בוגרי מכינת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  המרכז ללימודים קדם-אקדמיים מקיים תוכניות מכינה שמטרתן להכין מועמדים, גם ללא זכאות לתעודת בגרות (למעט לרפואה), ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. הלימודים במכינה מכוונים לצורכיהם של מועמדים המבקשים להתקבל לפקולטה למדעי ההנדסה, הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הפקולטה לניהול, הפקולטה למדעי הבריאות ובית הספר למדעי המח. לפרטים אודות המסלולים השונים של המרכז ללימודים קדם אקדמיים.​
 2. בוגרי מכינת הטכניון:
  1. בוגרי מכינת הטכניון החל משנה"ל תשע"ח
   החל משנה"ל תשע"ח מתקיימת הכרה הדדית בין אוניברסיטאית. הכרה זו מאפשרת לתלמידי מכינת הטכניון, שסיימו בהצלחה את המכינה לפי הכללים שהוגדרו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, להגיש מועמדות לכל תוכניות הלימוד, גם ללא זכאות לתעודת בגרות (למעט לרפואה). ממוצע המכינה ישמש חלופה לממוצע הבגרות במחשבוני הסכם, לכל תכניות הלימוד (למעט רפואה).
   קבלתם של בוגרי המכינה תישקל בהתאם לעמידה בתנאי הקבלה ומספר המקומות הפנויים שיישארו במועד עדכון ציוני המכינה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 
  2. בוגרי מכינת הטכניון משנה"ל תשע"ז או מוקדם יותר שסיימו בהצלחה את מכינת הטכניון, בהתאם לתנאי ה"סיום בהצלחה" של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, חייבים בזכאות לתעודת בגרות.
 3. מועמדים בוגרי מכינות אוניברסיטאיות אחרות
  מועמדים בוגרי מכינות אוניברסיטאיות מהאוניברסיטה העברית או מבר-אילן נדרשים לזכאות לתעודת בגרות.

  מועמדים שלמדו במכינה במסלול הנדסה ומדעים באוניברסיטאות (כולל מכינת עולים להנדסה ומדעים) יכולים להתקבל: לפקולטה למדעי הטבע למחלקות: כימיה, מדעי החיים ומדעי כדור הארץ – ע"ס חישוב סכם כמותי עם ממוצע המכינה. לפקולטה למדעי הרוח והחברה: למחלקות מדעי הרוח בממוצע 80 ,למחלקות במדעי החברה בממוצע 85 למעט למחלקות לפסיכולוגיה, כלכלה, מדעי ההתנהגות ועבודה סוציאלית. לפקולטה לניהול: בממוצע 80. לפקולטה למדעי הבריאות: סיעוד, מדעי המעבדה הרפואית, רפואת חירום ורוקחות – ע"ס חישוב סכם עם ממוצע המכינה.
  כל המועמדים מחויבים לעמוד בכללים לסיום מכינה בהצלחה על-פי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: פיזיקה/כימיה/ביולוגיה מקביל ל-5 יחידות לימוד – ציון עובר 56 לפחות. מתמטיקה מקביל ל-5 יחידות לימוד – ציון עובר 56 לפחות. מיומנויות אקדמיות בקריאה ובכתיבה מקביל ל-2 יחידות ​לימוד – ציון עובר 70 לפחות. אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל-4 יחידות לימוד – ציון עובר 70 לפחות.
  מועמדים שלמדו במכינה במסלול למדעי הרוח והחברה באוניברסיטאות יכולים להתקבל: לפקולטה למדעי הרוח והחברה למחלקות מדעי הרוח בממוצע 85 ,
  למחלקות במדעי החברה בממוצע 90 מלבד למחלקות לפסיכולוגיה, כלכלה, מדעי ההתנהגות ועבודה סוציאלית. לפקולטה לניהול: בממוצע 90.
  מועמדים שלמדו במכינה במסלול 30+ יכולים להתקבל: לפקולטה למדעי הרוח והחברה: למחלקות מדעי הרוח בממוצע 85 .
  מכינת עולים במסלול למדעי הרוח והחברה מאוניברסיטאות יכולים להתקבל לפקולטה למדעי הרוח והחברה: למחלקות מדעי הרוח בממוצע 85 . לפקולטה לניהול: למחלקות מלונאות ותיירות ומערכות בריאות בממוצע 90
 • למעוניינים להתקבל עפ"י ממוצע מכינה יש לעמוד בדרישות הקבלה הנוספות של כל מחלקה.

מועמדים לרפואה: מכינה קדם אקדמית אינה מחליפה את תעודת הבגרות. סכם לרפואה מחושב מציוני הבגרות, ציוני המכינה והמבחן הפסיכומטרי. ​

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מקבלת מועמדים בעלי תעודת בגרות / תעודת סיום תיכון מחו"ל. תעודות אלה נחלקות לשתי קטגוריות:

 1. תעודת בגרות שקילה (שוות ערך) לתעודת בגרות ישראלית ופוטרת ממכינה
  תעודה אשר ניתן לחשב לה ממוצע בגרות – נתוני המועמד ייבחנו על-פי דרישות הקבלה של כל מחלקה, על סמך סכם/פסיכומטרי/SAT.
  תעודה אשר לא ניתן לחשב לה ממוצע בגרות – נתוני המועמד ייבחנו על-פי דרישות המחלקות שאליהן ניתן להתקבל על-סמך ציון פסיכומטרי או SAT בלבד (למעט בית-הספר לרפואה). במחלקות שבהן נדרש סכם ופסיכומטרי נתוני המועמד יועברו לדיון מיוחד במחלקה.
  במקרים שבהם מבקש מועמד להתקבל למחלקה שבה קיימת חובת מתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד לפחות, אבל לא ניתן לקבוע את רמת מקצוע המתמטיקה – יידרש המועמד להעביר סילבוסים פורמליים עם חותמת בית-הספר לדואר אלקטרוני: foreignreg@bgu.ac.il
  ייתכן והמועמד יידרש להעביר מסמכים נוספים.
 2. תעודת סיום תיכון שאינה שקילה (אינה שוות ערך) לבגרות הישראלית
  מועמד אשר מדור רישום באוניברסיטת בן-גוריון בנגב קבע כי תעודת סיום התיכון מחו"ל אינה שקילה לבגרות הישראלית יחויב במכינה קדם-אקדמית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בהתאם למחלקות שאליהן נרשם.
  לשם הערכת התעודה על המועמד להעביר לבדיקה את גיליון הציונים ואת הדיפלומה מתורגמים לעברית או לאנגלית על-ידי נוטריון, בדואר אלקטרוני: foreignreg@bgu.ac.il 
  בתום בדיקת העתקי התעודות ואישור לרישום, ולאחר הרישום המקוון , יש להציג את המסמכים המקוריים למדור רישום באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
  יש לשים לב למועדי הגשת המסמכים בהתאם למחלקה אליה נרשם המועמד.
 3. בחינת ידע בעברית (יע"ל)
  מועמדים אשר נבחנו במבחן הכניסה הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית ומועמדים שנבחנו בבחינת SAT או ACT, חייבים בבחינת הידע בעברית (יע"ל) לצורך קביעת רמתם בעברית (ראו פרק לימודי עברית).​ קריטריונים לפטור ממכינה לבעלי תעודות מחו"ל שאינן שקילות לתעודת בגרות ישראלית
  מועמדים הפטורים מלימודי מכינה יידונו בהתאם לדרישות ההרשמה והקבלה של כל מחלקה.
  1. בוגרי תיכון אמריקאי שנבחנו ב-AP (Advanced Placement) דרך College Board בתנאי שעומדים בקריטריונים להלן:
   1. ​נבחנו בארבעה מקצועות לפחות.
   2.  ​הציון בכל אחד מהמקצועות יהיה לפחות 4.
   3. ממוצע הציונים בתעודת סיום התיכון יהיה לפחות B (3).
   4. לפקולטה למדעי ההנדסה, לפקולטה למדעי הטבע ולמחלקה לכלכלה נדרש A.P בקלקולוס. לפקולטה למדעי ההנדסה חייב בנוסף AP בפיזיקה
  2. בעלי רקע אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחוץ לארץ:
   מועמד יידרש להציג גיליון ציונים בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות. מועמדים לבית-הספר לרפואה נדרשים להיקף של לפחות 40 נקודות זכות. לא ניתן לחבר נקודות זכות מלימודים במוסדות שונים.
  3. בעלי תעודת סיום תיכון מחו"ל העומדים בתנאי הקבלה לפי פסיכומטרי למחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה ולמחלקות הפקולטה לניהול למעט מחלקות הדורשות סכם בנוסף לפסיכומטרי או רמת מתמטיקה בהיקף של 4/5 יחידות לימוד.
  4. נבחנים בבחינות בגרות ישראליות:
   מועמד אשר נבחן בבחינות בגרות ישראליות שהיקפן הכולל הוא 12 יחידות לימוד לפחות, בציון מינימלי של 60 בכל אחת מהן במקצועות להלן:
   1. מתמטיקה: 3 יחידות לימוד לפחות אלא אם נדרשת רמה גבוהה יותר במחלקה שאליה נרשם.
   2. ​עברית (לשון והבעה): 2 יחידות לימוד.
   3. אנגלית: 4 יחידות לימוד לפחות, למעט מועמדים ששפת ההוראה בתיכון אנגלית. מועמדים אלה חייבים במקצוע נוסף בהיקף של 4 יחידות לימוד לפחות.
   4. ​​​מקצוע בחירה נוסף שאינו שפה, בהיקף של 3 יחידות לימוד לפחות. מועמדים המבקשים ללמוד תחום מדעי חייבים להיבחן במקצוע מדעי כמקצוע בחירה נוסף (למדעי ההנדסה פיזיקה).

מועמד בעל תעודת סיום תיכון שאינה שקילה לבגרות ישראלית ושאינו עומד באחד מהקריטריונים, חייב בלימודי שנת מכינה אוניברסיטאית בארץ: למחלקות מדעי הטבע, כלכלה וסטטיסטיקה יש לוודא שהמכינה כוללת מתמטיקה ברמה של 4/5 יחידות. למחלקות מדעי ההנדסה יש לוודא שהמכינה כוללת מתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות לימוד, לפיכך מומלץ להשתתף במכינת מדעים מדוייקים/הנדסה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.​

ציון המבחן הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה:​​

בחינת הכניסה הפסיכומטרית נערכת על-ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו). ההרשמה לבחינה נפרדת ובלתי תלויה בהרשמה לאוניברסיטה.

מועדי הבחינה מפורסמים באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה. ​

הערות:

 1. מועמדים שנבחנו יותר מפעם אחת בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת הסיווג בעברית (יע"ל/יעלנ"ט) ובאנגלית (אמי"ר/אמיר"ם), יובא בחשבון הציון הגבוה מבין הציונים שבתוקף.
 2. מועד חורף (דצמבר) ​2022 הוא המועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית לצורך מיון לבית הספר לרפואה.
 3. מועד אביב 2023 הוא המועד האחרון לצורך מיון למחלקה לפיזיותרפיה בביה"ס ע"ש רקנאטי.
 4. מועדי קיץ וסתיו 2023 הינם המועדים האחרונים לנרשמים לסמסטר סתיו (אוקטובר 2023) למעט המוזכר בסעיפים 2,3​. מועמדים שיגשו למועדים אלה יידונו על בסיס מקום פנוי ועמידה בחתך הקבלה בעת הגעת הציונים.

נתיב לאקדמיה

תכנית חלופה לבחינה הפסיכומטרית המופעלת באמצעות המרכז הקדם אקדמי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

התכנית מאפשרת למשתתפים בה להתקבל ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב על סמך הציונים בתכנית לצד ציוני הבגרות. מסיימי התכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד בהתאם למועדי ההרשמה ולתנאי הקבלה של כל מחלקה.

הערה:

מחזור סתיו של התכנית נתיב לאקדמיה, הוא המועד האחרון לנרשמים לבית הספר לרפואה ולמחלקה לפיזיותרפיה לשנה העוקבת.

האוניברסיטה מקבלת את ציון ה-(SAT (Scholastic Aptitude Test כתחליף לבחינה הפסיכומטרית, למעט בית-הספר לרפואה.

הפרקים שיובאו בחשבון לשם המרת ציון ה-SAT לבחינה הפסיכומטרית הינם Math ו-Critical Reading. לצורך ההמרה יש להעביר מסמך רשמי של הציונים כולל פירוט Test scores בדואר אלקטרוני foreignreg@bgu.ac.il

מועמד שהגיש ציוני SAT וייבחן בבחינה הפסיכומטרית, תובא בחשבון התוצאה הגבוהה יותר.

רמת האנגלית של הנבחנים ב-SAT תיקבע לפי החלק המילולי (Critical Reading) של מבחן ה-SAT, או על-פי הציון במבחן אמי"ר הגבוה מבניהם. מועמדים אשר נבחנו בבחינת ה-SAT החדשה (החל ממרץ 2016), ציוניהם יומרו לציוני ה-SAT הישנים בהתאם לטבלת ההמרה ב-College Board.

האוניברסיטה מקבלת את ציון ה-ACT (American College Testing) כתחליף לבחינה הפסיכומטרית למעט בית-הספר לרפואה.

ציוני ה-ACT יומרו לציוני ה-SAT לפי טבלאות ההמרה של ה-College Board.

על המועמד להגיש את ציוני המבחנים בכפוף ללוח הזמנים למסירת המסמכים בכל מחלקה.

​לביה"ס לרפואה, פיזיותרפיה, סיעוד, רפואת חירום וניהול מערכות בריאות​

יתקבלו ללימודים באוניברסיטת בן גוריון בנגב מועמדים שרמתם באנגלית"בסיסי" לפחות (ציון 85 לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמי"ר) למעט מחלקות שבהן נדרשת רמה גבוהה יותר.

הרמה באנגלית נקבעת עפ"י הציון בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמי"ר.

מומלץ להשתתף בקורס קיץ באנגלית, במרכז ללימודים קדם אקדמיים לשיפור הרמה באנגלית.

האוניברסיטה מכירה בקורסי אנגלית מיון לרמות מהאוניברסיטה הפתוחה אם התקיימו שני התנאים הבאים:

 1. הקורס נלמד במתכונת פרונטלית.
 2. הסטודנט/ית למד/ה בנוסף לקורס לפחות 30 נק"ז באוניברסיטה פתוחה (למעט אפיק מעבר – במקרה זה הקורס יוכר אם הסטודנט/ית עמד/ה בכל תנאי האפיק) ​
  ההחלטה זו תקפה החל מסמסטר קיץ תשפ"ב.

מידע מפורט על רמות הסיווג באנגלית » ​

הלימודים באוניברסיטה מחייבים ידיעת השפה העברית.

נדרשת רמה ו' לפחות לפי בחינת ידע בעברית יע"ל (למעט מחלקות בהן נדרשת רמה גבוהה יותר כפי שמפורט בתנאי הקבלה​) הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה.

חייבים בסיווג עברית:

 • מועמדים לתואר ראשון שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או נבחנו במבחן SAT או ACT ולא למדו בתיכון בו שפת ההוראה עברית או מועמדים העומדים בתנאי הקבלה על סמך ממוצע בגרות ללא חובת פסיכומטרי, אשר שפת ההוראה בתיכון בו למדו אינה עברית.
 • מועמדים שנבחנו בפסיכומטרי משולב חייבים בבחינת סיווג בעברית אלא אם הם למדו בבי"ס תיכון שבו שפת ההוראה היא עברית.
 • ניתן ללמוד קורסי עברית לרמות במרכז ללימודים קדם אקדמיים.​
 • ללימודים בקמפוס אילת נדרשת רמת "פטור" למעט לתכנית הנדסה שנה א' ולמחלקה למדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.​ סיווג לרמה בעברית עפ"י בחינת יע"ל:
  לתשומת ליבכם, החל משנת ההרשמה לתשפ"ד ישתנו ערכי הסיווג לפי רמות בעברית בהתאם לטבלה. ​

  רמה

  ציון במבחן יע"ל/יעלנ"ט הרשמה לתשפ"ג

  ציון במבחן יע"ל/יעלנ"ט הרשמה לתשפ"ד ​

  ד' ​59-83 80-9​6
  ה' 84-106 97-104
  ו' 107-131 105-131
  פטור ​​​132 ומעלה ​​​132 ומעלה

מידע על ידיעת השפה העברית »​