הפקולטה למדעי ההנדסה

חיפוש

חיפוש

חלוקת התפקידים בין מזכירות המחלקה ובין מזכירות הפקולטה

​​​​​​​להלן הנושאים המטופלים בכל אחת מהמזכירויות:
 
הנושאים המטופלים בפקולטה על ידי הרכזות לענייני סטודנטים:

 • ​​​אחריות וטיפול ברישום באינטרנט, טיפול במעוכבי רישום, פתרון בעיות בנושא רישום.
 • אחריות ומעקב בנושא החלטות מעבר, קביעת מצב אקדמי ומעקב אחר סטטוס אקדמי.
 • טיפול בבקשות סטודנטים אל מול גורמים רלוונטיים במחלקות האקדמיות: חופשות לימודים, הפסקות לימודים, מועדים מיוחדים,  ​​מילואים.
 • פתיחת מקומות בקורסים (נעשה במחלקות הפניה לרכזות לענייני סטודנטים בלבד).
 • הקלדת ציונים וערעורים למערכת מנהל תלמידים.
 • קבלת בקשות לפטור (אישור באחריות ועדת הוראה מחלקתית), ניהול דיווח ומעקב.
 • סגירת תואר (אישור תוכנית לימודים כבסיס לסגירת התואר), הפקת אישורי זכאות, בדיקת תעודות.
 • בדיקת חובות סטודנט והפקת אישורים (בקשה לגיליון ציונים חתום, אישור זכאות לתואר, אישור לימודים באנגלית, אישור לימודים ​​מפורט). כמו כן, ניתן להנפיק ישירות דרך אתר האינטרנט: תדפיס ייעוץ, אישור לימודים חתום לסמסטר.

 
הנושאים המטופלים במחלקות על ידי מזכירות הממונות על המינהל במחלקה:

 • הכנת השנתון ועדכונו.
 • בניית מערכת שעות ושיבוץ מרצים ועוזרי הוראה.
 • פתיחת מקומות בקורסים.
 • העברת מחברות בחינה לאחר אישור רמ"ח ליחידת מס"ר.
 • קביעת והזנת נקודות זכות בקורס (באחריות ועדת הוראה מחלקתית).
 • קביעת והזנת קורסי קדם (באחריות ועדת הוראה מחלקתית).
 • טיפול בסמינרים ואירועים מחלקתיים.
 • טיפול בנושא חדרים להרצאות.
 • הזמנת עזרי הוראה להרצאות, סמינרים לעוזרי הוראה.

 
הנושאים המטופלים בפקולטה על ידי רכזת הבחינות:

 • ​בניית לוח בחינות מחלקתי ופקולטי ופרסומו למרצים ולסטודנטים.
 • קביעת תאריכים למועדים מיוחדים ופרסומם למרצים ולסטודנטים.