The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בקשה לחופשת לימודים - תואר ראשון (.B.Sc)
שם משתמש
בקשה לחופשת לימודים לא תאושר לתקופה העולה על 4 סמסטרים. סטודנט שייצא לשירות צבאי סדיר באמצע תקופת הלימודים תשמר זכותו להתקבל להמשך לימודיו עם שיחרורו ובתנאי שמצבו האקדמי "תקין". סטודנט המבקש חופשת לימודים ומצבו האקדמי אינו תקין יש לאשר את החופשה ע"י יו"ר ועדת הוראה המחלקתית (הדבר ייעשה ע"י הפקולטה)


סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.