The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בקשה לחופשת לימודים - תואר ראשון (.B.Sc)

English Version
שם משתמש/User Name
בקשה לחופשת לימודים לא תאושר לתקופה העולה על 4 סמסטרים. סטודנט שייצא לשירות צבאי סדיר באמצע תקופת הלימודים תשמר זכותו להתקבל להמשך לימודיו עם שיחרורו ובתנאי שמצבו האקדמי "תקין". סטודנט המבקש חופשת לימודים ומצבו האקדמי אינו תקין יש לאשר את החופשה ע"י יו"ר ועדת הוראה המחלקתית (הדבר ייעשה ע"י הפקולטה)

English Version
1. Word
2. Sentence


סיסמא/Password

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.