The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
הצעת מחקר - תואר שני
שם משתמש
טופס זה נועד להגשת תכנית מחקר. עליך לשגר את הטופס רק לאחר קבלת אישור המנחה הראשי. אם יש מנחה נוסף, יש לקבל את אישור כלל המנחים. תכנית המחקר תכלול: נושא מחקר, מטרת המחקר, תיאור קצר של שיטות ביצוע המחקר, רשימת מקורות. תכנית המחקר לא תעלה על ארבעה עמודים.


סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.