The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בקשה לחופשת לימודים - תואר שני
שם משתמש
טופס זה נועד להגשת בקשה לחופשת לימודים. ניתן לבקש חופשה לסמסטר אחד או לשני סמסטרים עוקבים. לקראת תום החופשה, עליך להודיע למדור רישום על חזרתך מחופשת לימודים. ההודעה באמצעות הרשמה לאוניברסיטה דרך אתר האינטרנט האוניברסיטאי.


סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.