The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בקשה לבחירת מנחה/הוספה של מנחה - תואר שני
שם משתמש
טופס זה נועד לדיווח מנחה ראשי / הוספת מנחה ושם נושא המחקר. בסיום הטיפול בבקשתך ישלח לתיבת הדוא"ל אישור הבקשה, כולל החלטה על חובה או פטור מהדרכת בטיחות. ניתן לבחור אחת מבין האפשרויות הקיימות: 1. קביעת מנחה ראשי 2. הוספת מנחה - רק לאחר הגשת בקשה למנחה ראשי.


סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.