The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בקשה לסגירת תואר
שם משתמש
לתשומת ליבך: במידה וטרם הגשת טופס ש.צ1 ,בציון המגמה ו/או החטיבה בה אתה לומד, מלא בדחיפות ושלח למזכירות הפקולטה. ללא מילוי טופס זה אין באפשרותינו לאשר זכאותך לתואר. סטודנט יהיה זכאי לתואר "בוגר" לאחר שהשלים את כל התחיבויותיו לאוניברסיטה (כולל התחיבויות כספיות). השלמת הדרישות לתואר הינה בהתאם לתוכנית הלימודים הנהוגה בשנה בה החל הסטודנט את לימודיו במחלקה ("שנת חוזה"). על הסטודנט לבדוק לפני מילוי הטופס שאכן כל ציוניו הסופיים מופיעים בתדפיס הלימודים שלו בקיוסק המידע. אנא בדוק שכל הציונים (כולל ערעורים) מעודכנים בגיליון הציונים שלך. לאחר הגשת הבקשה לסגירת התואר לא ניתן לשנות או לעדכן ציונים.


סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.