The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בדיקת השלמת דרישות לתואר ראשון .B.Sc - טופס שצ/1

English Version
שם משתמש/User Name
בהתאם לתקנות הפקולטה למדעי הטבע, הנך נדרש למלא טופס לבדיקת השלמות תוכנית הלימודים, וזאת לאחר שצברת 65 נקודות זכות לפחות ,סטודנטים במסלולים המשולבים נדרשים למלא את הטופס לאחר שצברו 100 נק"ז לפחות. אי שליחת הבקשה בזמן תגרום לדחייה במועד קבלת התואר ותגרום חיוב קנס. שים לב: טופס זה לא יבדק במהלך תקופת הרישום והשנויים.

English Version
1. Word
2. Sentence


סיסמא/Password

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.