מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

הנחיות לתלמידות ותלמידי דוקטורט להגשת הצעת מחקר

1.      הצעת תוכנית המחקר תכתב בשפה העברית או האנגלית ותוגש למזכירות תלמידי מחקר בדואר אלקטרוני.
סטודנטים במסלול הרגיל יגישו את הצעת מחקר,  לא יאוחר מ - 12 חודשים מיום קבלת התלמיד ללימודים. סטודנטים במסלול הרגיל, שאינם מקבלים מלגה, יגישו את הצעת המחקר לא יאוחר מ-24 חודשים .

סטודנטים שהתקבלו למסלול המשולב יגישו את הצעת המחקר בתחילת הסמסטר שבו התקבלו ללימודים.

תלמידים במסלול הישיר יגישו את תכנית המחקר עד סוף החודש הראשון של הסמסטר החמישי ללימודיהם.

2.      הנחיות להגשת הצעת מחקר :

 1. לאחר שהצעת המחקר מאושרת ע"י מנחה (אנא החתימו את המנחה) , נא לשלוח ליו"ר המחלקתי / יו"ר תלמידי מחקר לחתימתו 

 2. לשלוח לרכזת קרייטמן את ההצעה החתומה על ידי המנחה ועל ידי היו"ר המחלקתי, בדוא"ל.

 3.  לאחר קבלת אישור  מבי"ס קרייטמן, ניתן יהיה להטעין את הצעת המחקר הסרוקה והחתומה על ידי המנחה והיו"ר במערכת הממוחשבת: מערכת הגשת הצעת מחקר​  .

 4. היקף של עד 20 עמודים**, לא כולל רשימת מקורות. הצעה בהיקף גדול יותר תידחה על הסף.

 5. ההצעה תכתב בפונט גודל  12 וברווח של שורה וחצי.

3.      הצעת התוכנית תכלול:

 1. דף שער – דוגמא. אישור וחתימת המנחה, ואישור וחתימת יו"ר הוועדה המחלקתית.

 2. תקציר -  תלמיד הכותב את הצעת המחקר בעברית חייב לצרף תקציר בעברית. תלמיד הכותב את הצעת   המחקר באנגלית חייב לצרף תקציר בעברית ובאנגלית. (היקף התקציר עמוד אחד בלבד).

 3. מטרת העבודה - כולל הגדרת השערת המחקר.

 4. חשיבות העבודה - הרקע המדעי לעבודה.

 5. החידושים הצפויים בעבודה.

 6. עבודות שנעשו ופורסמו בנושא.

 7. הגישה המחקרית של העבודה, השיטות לפתרון השאלה ושלבי הביצוע.

 8. תוצאות ראשוניות המצביעות על ישימות ההצעה.

 9. מקורות ספרות.

 10. רשימת ראשי פרקים של העבודה המתוכננת ( לתלמידי מדעי הרוח).

 
תלמיד במסלול המשולב

ההצעה תכלול גם פרק המתאר את העבודה שנעשתה במסגרת תקופת הלימודים לתואר שני, תוצאות שהושגו ומסקנות הביניים שהוסקו. פרק זה חייב להיות מספיק מפורט כדי שהקורא יוכל לשפוט את טיב והיקף העבודה שכבר נעשתה ותרומתה לפתרון הבעיה הכללי.

** היקף ההצעה לתלמידי המסלול המשולב:

מדעי החברה, בריאות, טבע, הנדסה וניהול – עד 60 עמודים, כולל רשימת מקורות.

מדעי הרוח - עד 100 עמודים כולל רשימת מקורות.

הערה כללית:  הצעת המחקר תוגש רק לאחר קביעת מנחה ונושא שמתבצעים באתר >>