כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.matar.ac.il/eureka/previous.asp אאוריקה. כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה
http://www.academy.ac.il אגרת. האקדמיה הלאומית הישראלית
http://www.okapi.co.il/september2004/index.html אוקפי. ירחון לשירה לספרות וליצירה מקורית
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/emunat אמונת עתיך
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/index.html אסיא. מאמרים, תמציות וסקירות בענייני הלכה ורפואה
http://www.machar.co.il האקדמאי
http://news.golan.org.il ארץ הגולן
http://www.etgar.info אתגר
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=601 אתרוג

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/biosfera הביוספירה
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/arabic/upload/main/main.html ביטאון המורים לערבית ולאיסלאם
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/mikra.htm בית מקרא
http://www.beismoshiach.org בית משיח: השבועון העולמי להפצת בשורת הגאולה
http://www.natal.org.il/regesh.html בנוגע לרגש
http://www.btselem.org/Hebrew/publications/index.asp בצלם
http://morning.huji.ac.il/main-protokolim.htm הבקר למחרת
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=2&catid=41&pageid=1382 בקורים בחדרי מיון
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/sde_indx.htm בשדה חמד. ביטאון לענייני חינוך והוראה

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo גלילאו. המגזין הישראלי למדע ואקולוגיה

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.bankisrael.gov.il/ דו"ח בנק ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/publhslf.php?misg_id=10 דו"ח האינפלציה. בנק ישראל
http://www.mod.gov.il/pages/public_service/dochot.asp דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע במשרד הביטחון
http://www.yarok.org.il דו"ח העוני הסביבתי. דו"ח מצב איכות הסביבה בישראל
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/publhslf.php?misg_id=12 דין וחשבון. התוצר לענפיו, שוק העבודה, תקציב המדינה והממשלה הרחבה
http://www.mevaker.gov.il/serve/site/din.asp דו"ח לפי חוק חופש המידע, ישראל. משרד מבקר המדינה
http://www.btselem.org/Hebrew/Publications/index.asp דו"ח מקרה. בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
http://www.mevaker.gov.il/serve/folderAdmin.asp?id=57&opentree=,11,2 דו"ח. משרד מבקר המדינה
http://www.civil-service.gov.il/publication6.htm דו"ח. נציבות שרות המדינה
http://www.mevaker.gov.il/serve/folderAdmin.asp?id=96&opentree=,11,2 דו"ח. על הביקורת בשלטון המקומי
http://www.mof.gov.il/sachar/ דו"ח על הוצאות שכר של גופים ציבוריים
http://www.gca.gov.il דו"ח על החברות הממשלתיות ועל השקעות הממשלה במניות
http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/index.asp דו"ח שנתי. האגודה לזכויות האזרח בישראל
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/publhslf.php?misg_id=17 דו"ח שנתי. בנק ישראל, הממונה על חוק חופש המידע
http://www.che.org.il/pdf/index.html דו"ח שנתי. המועצה להשכלה גבוהה
http://www.police.gov.il/persumim/douch_shnatea/xx_douch.asp דו"ח שנתי. משטרת ישראל
http://www.mof.gov.il/hon/2001/general/gen_reports.asp דו"ח שנתי. משרד האוצר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
http://www.mevaker.gov.il/serve/folderAdmin.asp?id=74&opentree=,11,2 דו"ח שנתי. נציב תלונות הציבור
http://www.mod.gov.il/pages/public_service/dochot.asp דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע במשרד הביטחון
http://www.idf.il/hebrew/organization/nakhal/reaports%20page.stm דו"ח שנתי. צה"ל נציב קבילות החיילים
http://www.isa.gov.il/pirsum/cat_details.asp?cat_id=3&active=pirsu דו"ח שנתי. הרשות לניירות ערך
http://www.mevaker.gov.il/serve/folderAdmin.asp?id=96&opentree=,11,2, דו"חות על הביקורת בשלטון המקומי. באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה
http://spirit.tau.ac.il/socant/bicohen/report/mainh.html דעות בעם
http://www.toravoda.org.il/deot.html דעות. עין צורים
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/deot/index.html דעות. ביטאון האקדמאים הדתיים
http://www.dapeshofar.co.il דפי שופר. מדריך מסווג לכשרות ולצרכנות דתית
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/#14 דפים. משרד החינוך והתרבות. המכון לתכנון לימודים

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://cse.proj.ac.il/hebetim/main.htm הבטים בהוראת מדעי המחשב
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hagigey/index.htm הגיגי גבעה. ביטאון המכללה האקדמית גבעת וושינגטון
http://www.education.gov.il/adult-education/pirsumim.htm הד האלפן החדש
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=379 הד הגן
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=804 הד החינוך
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=378 הד החינוך בערבית
http://www.education.gov.il/hadracha/sade.htm הדרכת מורים - אסופת מאמרים
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/nihul_takin/main.htm הוראות ניהול בנקאי תקין
http://maya.tase.co.il/bursa/indeximptoday.htm החזקות בעלי עניין ומבנה ההון בחברות הבורסאיות
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/helicon/upload/main/ הליקון
http://www.e-good.org.il/publications/default.asp?linkA=public הנהלה וכלליות. אגוד חברות צבוריות הרשומות בבורסה
http://www.mof.gov.il/budget הצעת תקציב לשנת הכספים
http://www.chabad.org.il התקשרות. כפר חב"ד

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.ima.org.il/zman זמן הרפואהכתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/havazelet/html/havazelet.htm החבצלת
http://www.phytopathology.org.il החברה הישראלית לפיטופתולוגיה
http://www.education.gov.il/mankal חוזר המנהלת הכללית. הודעות ומידע, חוזר מיוחד, הוראות קבע
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/world/upload/main/ חינוך עולמי
http://www.cbs.gov.il/profile.htm חוק חופש המידע. ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.tevahadvarim.co.il/ טבע הדברים
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/aretz/aretz.html טבע וארץ
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/index.htm טללי אורות

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www1.yadvashem.org/heb_site/heb_about_holocaust/ yvs/home_kovez_mechkarim.html יד ושם ירושלים
http://www.antidrugs.gov.il/template/default.asp?maincat=15 ידע סמים
http://www.hebrewbooks.org/hebsearch.asp היהודי
http://www1.cbs.gov.il/reader/yarhon/yarmenu_h_v1.html הירחון הסטטיסטי לישראל
http://www1.cbs.gov.il/reader/prices/pricemenu_h_v1.html ירחון לסטטיסטיקה של מחירים

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.hebrewbooks.org/hebsearch.asp הכוכב. מאסף תלמודי
http://www.weizmann.ac.il/ICS/new_pages/booklet_hb.html כימיה בישראל
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/006000.html כמעט 2000
http://www.e-good.org.il/publications/default.asp?linkA=public כרוז. ביטאון איגוד חברות ציבוריות הרשומות בבורסה

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/halevanon/html/halevanon.htm הלבנון
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/dataheb.htm לוח אירועים כלכליים. ירושלים: בנק ישראל
http://www.cbs.gov.il/new.htm לקט אינדיקטורים כלכליים

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mabua/index.html מבוע. איגוד סופרים ועיתונאים דתיים בישראל
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/publhslf.php?misg_id=3&publ_num=14 מבט כלכלי
http://www.inss.org.il/heb/publications.php?cat=132&incat=&read=1398 מבט על
http://www.adva.org/ivrit/takziv.html מבט על הצעות חוק התקציב וחוק ההסדרים
http://www1.yadvashem.org/heb_site/heb_about_yad/magazine/ home_magazine.html מגזין יד ושם
http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/hamagid/html/hamagid.htm המגיד. מכתב עתי שבועי לכל ענייני היהדות
http://www.online.mod.gov.il/pages/madadim/madadim_list.asp מדדים נבחרים של מחירים ושכר. משרד הביטחון
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/Pirsumim/ KitvayET/mideichodeshbchodsho.htm מדי חדש בחדשו
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/mada2000/upload/main/ מדע 2000
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/mada/mada.html מדע. עיתון מדעי לכל
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/6-3heb.htm מדריך לסניפי המוסדות הבנקאיים
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=2&catId=41&PageId=2094 מוסדות האשפוז והיחידות לטיפול יום בישראל. נתונים סטטיסטיים על תנועת החולים בכל מוסד
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/tohen.htm מחניים. רבעון למחקר להגות ולתרבות יהודית
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/machshev/mcsvindx.htm מחשבים בחינוך
http://gwri-ic.technion.ac.il/main.php?location=who&action=who_search&time= מי ומי במשק הבית בישראל
http://www.moch.gov.il/Moch/MonthlyBulletin/Bulletin/default.htm מידע חודשי. משרד הבינוי והשיכון
http://www.adva.org/ivrit/pirsumim_tochen.html#Eq מידע על שוויון
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/6-8heb.htm מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים
http://www.export.gov.il/ מידעונליין
http://www.inss.org.il/heb/publications.php?cat=132&incat=&read=1363 מיקוד אסטרטגי
http://www.maccabi-health.co.il/site/HE/macabi.asp?pi=739 מכביתון. חדשות קופת חולים מכבי
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/michlol/mhllindx.htm מכלול. עיונים ביהדות בחינוך ובמדע
http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/hameliz/html/hameliz.htm המליץ. בין עם ישרון והממשלה, בין האמונה וההשכלה
http://www.amalnet.k12.il/mamba/article_new.asp?type=10 ממב"א. מקורות מידע בינלאומיים ברשת
http://www.btl.gov.il/code_heb/heb_rashim.htm#name6 ממדי העוני ואי-השוויון בהתחלקות ההכנסות ברשת. ממצאים עיקריים
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/snunit/ ממעוף הסנונית
http://noar.education.gov.il/main/upload/.kidarticle/ מניתוק לשילוב
http://www.hebrewbooks.org/hebsearch.asp המסלה. ירחון תורני
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/amami.htm מספר חזק 2000. כתב עת להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי
http://www.achva.ac.il/site1/pages/maofmenu.asp מעוף ומעשה במכללת אחוה
http://www.tora.co.il/parasha/meat.htm מעט מן האור
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/index.htm המעיין
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/maaliyot/index.htm מעליות
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/publhslf.php?misg_id=15 מערכת הבנקאות בישראל. סקירה שנתית
http://www.zionistarchives.org.il/ZA/Site/pAlonSeek.aspx?PageId=43&ADM=A מעת לעט. עלון הארכיון הציוני המרכזי
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/mafteach/index.html מפתח. כתב עת למורי המוזיקה
http://www.btl.gov.il/code_heb/heb_rashim.htm מקבלי גמלאות לפי יישוב
http://www.makorrishon.net/ מקור ראשון
http://www.police.gov.il/persumim/kitvey_et/040301bd_kitv.asp מראות המשטרה. בטאון שוטרי ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/publhslf.php?misg_id=12 המשק והמדינות הכלכלית. דו"ח בנק ישראל

<
כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/niv/index.html ניב המדרשיה
http://www.ti-israel.org/Articles/Article.asp?CategoryID=35&ArticleID=34 ניהול שקוף
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/6-8heb.htm נתונים עיקריים על פעילות הבנקים לכל בנק

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/ סביבות
http://center.rabincenter.org.il/site/mainpage.asp?hp=5&fid=12&sfid=40 סדר יום. מרכז רבין לחקר ישראל
http://iss.org.il/ סוציולוגיה. מידעון האגודה הסוציולוגית הישראלית
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/index.html סיני
http://www.knesset.gov.il/stats/heb/14/template.asp סכום סטטיסטי. כנסת. יחידת המחשב
http://www.antidrugs.gov.il/template/default.asp?maincat=15 סמים דגש. עיתון הרשות למלחמה בסמים
http://www.kibbutz.org.il/kia/infoheb/skirot/-skirot.htm סקירה שנתית. איגוד התעשיה הקיבוצית
http://www.btl.gov.il/code_heb/heb_rashim.htm#name6 סקירה שנתית. המוסד לביטוח לאומי
http://www.bankisrael.gov.il/publheb/publhslf.php?misg_id=9 סקר החברות והעסקים. מחלקת המחקר, בנק ישראל
http://www.industry.org.il/Publications/Index.asp?TypeID=1&SourceCategory=32&CategoryID=3335 סקר ציפיות בתעשייה לחדשים. התאחדות התעשיינים בישראל. אגף כלכלה

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.openu.ac.il/Adcan/adcan40/ עדכן. האוניברסיטה הפתוחה
http://www.inss.org.il/heb/publications.php?cat=132&incat=&read=1455 עדכן אסטרטגי
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/atalefon/upload/main/ עטלפון
http://www.mevaker.gov.il/serve/homepage.asp עיונים בביקורת המדינה. כתב עת של עובדי הביקורת במשרד מבקר המדינה
http://www.idi.org.il/hebrew/catalog.asp?did=10&hom=10 העין השביעית. המכון הישראלית לדמוקרטיה
http://sigtrs.huji.ac.il/sigtrs05.htm SIGTRS - עלון חדשות. קבוצת עניין אחזור טקסט
http://bioteach.snunit.k12.il/upload/alon/ עלון למורי הביולוגיה
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/chimia/ עלון למורי הכימיה
http://noar.education.gov.il/main/upload/.ale/ עלון לרכז הטיולים. על"ה להכרת הארץ סיורים וטיולים
http://168.143.89.55/mqg2002/esh.htm עמוד הא"ש. ירחון התנועה למען איכות השלטון בישראל
http://www.kibbutz.org.il/dati/dati/famud.htm עמודים. הקיבוץ הדתי
www.bgu.ac.il/iyunim עיונים בתקומת ישראל
http://www.tam.co.il/ עיתון תל אביב
http://www.jpress.org.il/view-hebrew.asp עיתונות יהודית היסטורית (אונ' תל-אביב והספרייה הלאומית)
http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/index800.html עיתונות עברית היסטורית (בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי)

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=380 פנים. הקרן לקידום מקצועי
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pik_mth/pikmth_h.htm הפעילות של המשק במטבע חוץ
http://www1.cbs.gov.il/reader/publications/head.htm#3 פעולות ופרסומים סטטיסטיים
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/pamim/upload/main/ פעמים
http://www.hebrewbooks.org/hebsearch.asp הפרדס. קובץ רבני חודשי
http://www.idi.org.il/hebrew/parliament.asp פרלמנט. אגרת בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/tohen-2.htm פרשת השבוע. סקירות משפטיות

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.inss.org.il/heb/publications.php?cat=132&incat=&read=2849 צבא ואסטרטגיה
http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/hazevi/html/hazevi.htm הצבי
http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/hazefirah/html/hazefirah.htm הצפירה. מכתב עת משמיע חדשות

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.kav-lahinuch.co.il/login.asp קו לחינוך
http://galim.org.il/petvet/.voice/ קול החיות
http://www.hebrewbooks.org/hebsearch.asp קול ירושלים. ירחון תורני להלכה ולמדע בתלמוד ירושלמי
http://motnet.proj.ac.il/scripts/indexin.asp?gid=190908592&id=397396630 קריאת ביניים. ביטאון למורי מדע וטכונולוגיה בחטיבת הביניים
http://www.education.gov.il/adult-education/pirsumim.htm הקתדרה העממית
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/ קתדרה. בתולדות ארץ ישראל ויישובה

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/rosh/upload/main/ ראש גדול. ירחון מדע לצעירים
http://www.mof.gov.il/museum/hebrew/rivhon1.htm הרבעון הישראלי למיסים
http://www.calcala.tau.ac.il/asp/hhome.asp רבעון לכלכלה
http://www1.cbs.gov.il/reader/fr_trade/ftmenu_h_v1.htm רבעון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
http://www.btl.gov.il/btl_indx.asp?name=../Rivon/html/heb_rivon&type=m רבעון סטטיסטי. המוסד לביטוח לאומי
http://www.smli.org.il/index/main_files/biton/index.htm רפואה ומשפט. ביטאון האגודה לרפואה ולמשפט בישראל
http://www.ima.org.il/harefuah/default.asp הרפואה
http://www.education.gov.il/mosdot/ רשימת בתי הספר של החינוך העברי

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://www.shevanet.org.il/ שבענט. מגזין אלקטרוני ליהדות אקטואלית
http://www.zomet.org.il/ שבת בשבתו
http://www.hageula.com/ שיחת הגאולה. הגליון השבועי של ימות המשיח
http://www.chabad.org.il/ שיחת השבוע. הגליון השבועי לכל יהודי
http://www.most.gov.il/index.php/he/aaaaaau_aeiuoea/node_111/ uduaai_aeiiuiae_uun_a שנתון הממשלה. משרד המדע והטכנולוגיה
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shmaatin/shmaatin.htm שמעתין
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/index.html שנה בשנה
http://www.jiis.org.il/ שנתון סטטיסטי לירושלים
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew.htm שנתון סטטיסטי לישראל
http://www.negev.co.il/statis/ שנתון סטטיסטי לנגב
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=381 שיעור חופשי
http://www.btl.gov.il/code_heb/heb_rashim.htm#name2 שיקום אנשים עם נכויות ואלמנות

כתובת אלקטרונית שם כתב העת
http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/tehuda/ תהודה. מכון ויצמן למדע, ארגון המורים לפיזיקה
http://www.daat.ac.il/tikshuv/index.htm תיקשוב וחינוך
http://www.tchelet.org.il/ תכלת. כתב עת למחשבה ישראלית
http://www.adva.org/ivrit/takziv.html תמונת מצב חברתית
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hatkufa/index.html התקופה. שנתון לספרות והגות
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/ תקצירי מחקרים וסקרים. המשרד לאיכות הסביבה. לשכת המדען הראשי