Senior Projects - 2018-2019 - פרוייקטים שנה ד"דו"ח סיכום קיץ

"דו"ח התקדמות חודשי

דו"ח קיץ ודוחות חודשיים - מצב הגשה

הנחיות לקראת הגשה של הדוח הסמסטריאלי - מצגת PowerPoint

הנחיות לקראת ההגשה של הדוח הסופי

הנחיות ונהלים לביצוע פרויקט הגמר – תשע"ח

הנחיות ונהלים לביצוע פרויקט הגמר–תשע"ח - 29-11-2017 מצגת של פרופ' אמיר שפירא

כתיבת דו"ח אמצע - הרצאה של פרופ' אמיר שפורא מ-07.01.2016

פרויקטים 2017 בביצוע

כנס פרוייקטים 24.06.2015

טפסים

הצעות 2020

שרטוט טכני - חומר עזר

ארכיון פרוייקטים

עזרה להכנת מצגת PowerPoint

מבוא לניהול הפרויקטים

מצגת חיפוש עבודה - ההרצאה של גב' נורית לפיד 11.04.2010

עקרונות מבנה מסמך מדעי - חומר עזר

הנחיות לכתיבת דו"ח התקדמות סימסטריאלי