Gerald J. Blidstein

 

HOMEPersonnal DetailsEducationPositions HeldPrizes and AwardsScientific PublicationsAuthored BooksEdited BooksArticlesEncyclopedia ArticlesReviewsAcademic AdvisingLinksContact

Academic Advising

תואר שלישי:

  • עדיאל קדרי, ‫ הגות והלכה ב"הלכות תשובה" לרמב"ם, 2000

  • משה לבקוביץ-לביא, ‫ "גר שנתגייר כקטן שנולד" - הביטוי והשלכותיו בספרות חז"ל, 2003‬

  • אור מרגלית, המושג "מצוות התלויות בארץ" בספרות חז"ל, 2005

  • ענת נבות,  בין החילוני למומר הדת בעת החדשה : משנתם ההלכתית של הרבנים הלאומיים - יצחק הלוי הרצוג, בן ציון מאיר עוזיאל ויחיאל יעקב ויינברג, 2005

  • מיכל רוזנברג, דרכי ידיעת האל במשנתו של ר עקיבא, 2005

  • תהילה אליצור,  תשובות הרא"ש בדיני נזיקין : הגות הלכתית ומתודולוגיה של פסיקה, 2009

  • שובל שפט,

תואר שני:

  • רביבה פרחי, לוחות ראשונים ולוחות אחרונים במדרשי חז"ל, 2002