תכנית לימודים במסלול מחלקה ראשית שנתון תשע"ט
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
  סמסטר א'     סמסטר ב'  
 201-19141 חדו"א ג'  1 5 203-11331 פיסיקה 1ג' 4
204-15081 כימיה כללית ואנליטית 5.5 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3
 206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5
 206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית 1 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2
206-11134  מינרלים וסלעים בשדה 0.75 153-15051 אנגלית מתקדמים ב' 2
 299-11121 הכרת הספריה (קורס מקוון) 0      
900-55001 לומדה להכרת החוק והנהלים
למניעת הטרדה מינית (קורס מקוון)
0      
  סה"כ 16.5   סה"כ 14.5
           
  סמסטר ג'     סמסטר ד'  
201-19281 מבוא לאלגברה ליניארית ג' 3.5 206-12031 מבוא לאוקיאנוגרפיה סביבתית 3
 203-11431 פיסיקה 2ג' (או בסמ' ג') 4 206-12041 סטרטיגרפיה  2
 206-12071 מבוא לגיאומכניקה 2.5 206-12121 פטרולוגיה מגמתית  ומטמורפית 3.25
206-12181 סדימנטולוגיה 3 206-12191 מבוא לגיאוכימיה  2.5
206-12241 מינרלוגיה 3 206-12251 מיפוי 4.5
206-12284 סיור נגב 1 206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה 2
206-13391 מבוא  להידרוגיאולוגיה של מי תהום  2.5    
  סה"כ 19.5   סה"כ 17.25
203-11431 פיסיקה 2ג' (או בסמ' ה')        
           
  סמסטר ה'     סמסטר ו'  
201-19091 מבוא להסתברות א' 2.5 201-19421 מבוא לסטטיסטיקה א' 2.5
 206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 3.5 206-12261 גיאולוגיה של א"י 2
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5
    206-13531 סמינר בגיאולוגיה ומדעי הסביבה 2
  קורסי בחירה במחלקה 3.75 קורסי בחירה במחלקה 3
  סה"כ 12.25   סה"כ 12
203-11431 פיסיקה 2ג' (או בסמ' ג')        
        סה"כ דרישה לתואר 92
חובה 85.25
בחירה 6.75 92
סה"כ 92