מסלול לימודים משולב במדעי הגיאולוגיה והסביבה ומדעי החיים – תואר כפול ב-4 שנים שנתון תשע"ט
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
  סמסטר א'     סמסטר ב'  
 201-19141 חדו"א ג'  1   5 203-11331 פיסיקה 1ג' 4
204-15081 כימיה כללית ואנליטית  * 5.5 204-11543 כימיה כללית מעבדה   2 גיאולוגיה מדעי החיים
205-19011 התא  * 2.5 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3 קורסי חובה  56.5 50.5
 206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 204-12611 מבוא לכימיה פיסיקלית 2   * 2      
 206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית 1 205-19402 ביוסטטיסטיקה   * 5 קורסי שירות חובה     
 206-11134 מינרלים וסלעים בשדה 0.75 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5 אנגלית 2  
153-15051 אנגלית מתקדמים ב' 2 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2 חדו"א ג'1 5  
 299-11121 הכרת הספריה (קורס מקוון) 0 206-11151 מבוא למאובנים 3.25 אלגברה ליניארית 3.5  
900-55001 לומדה להכרת החוק והנהלים
למניעת הטרדה מינית (קורס מקוון)
0       כימיה כללית ואנליטית   5.5
900-52012 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית  * 0       כימיה כללית מעבדה 2  
  סה"כ 21   סה"כ 24.75 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3  
  סמסטר ג'     סמסטר ד'   מבוא לכימיה פיסיקלית 2   2
201-19281 מבוא לאלגברה ליניארית ג' 3.5 204-15042 כימיה אורגנית למדעי החיים ולמדעי הגיאולוגיה והסביבה  * 5 כימיה אורגנית למדעי החיים וגיאולוגיה   5
 205-11021 זואולוגיה חסרי חוליות  * 2.25 205-11221 מדעי הצמח  * 2 פיסקה ג'1  4  
 205-11031 זואולוגיה חולייתנים  * 2.75 205-11223 מדעי הצמח מעבדה  * 1.5 פיסיקה ג'2   4
 206-12071 מבוא לגיאומכניקה 2.5 206-12121 פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית 3.25 סה"כ חובה 76 67 143
206-12181 סדימנטולוגיה 3 206-12191 מבוא לגיאוכימיה  2.5 קורסי בחירה  37
206-12241 מינרלוגיה 3 206-12251 מיפוי 4.5    
206-12284 סיור נגב 1 206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה 2 סה"כ 180
206-13391 מבוא  להידרוגיאולוגיה של מי תהום  2.5   קורסי בחירה 2.5
900-52022 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית-רענון  * 0       180
  קורסי בחירה 2.5      
  סה"כ 23   סה"כ 23.25
           
           
  סמסטר ה'     סמסטר ו'  
 203-11431 פיסיקה 2ג'   * 4 205-11121 פזיולוגיה של הצמח  * 3.5
205-11071 מיקרוביולוגיה   * 4 205-11273 מעבדה בסיסית בביוכימיה  * 1.5
205-11611 יסודות הגנטיקה   * 3 205-19161 פזיולוגיה של בע"ח  * 3.5
205-13111 מבוא לאקולוגיה   * 3.5 205-19181 ביוכימיה ב'  * 3
205-13491 מגן לחלבון   * 2.5 205-19191 הנדסה גנטית  * 2.5
205-13493 מגן לחלבון – מעבדה   * 1.5      
205-19171 ביוכימיה א'   * 3 קורסי בחירה 8.5
900-52032 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית-רענון   * 0   סה"כ 22.5
  קורסי בחירה 2    
  סה"כ 23.5      
       
  סמסטר ז     סמסטר ח'  
205-13171 אבולוציה  * 3 206-12031 מבוא לאוקיאנוגרפיה סביבתית (או בסמ' ו') 3
 206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 3.5 206-12041 סטרטיגרפיה (או בסמ' ד'/ו') 2
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5 206-12261 גיאולוגיה של א"י 2
  קורסי בחירה 11.5 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5
      206-13531 סמינר בגיאולוגיה ומדעי הסביבה (או בסמ' ו') 2
        קורסי בחירה 10
  סה"כ 20.5   סה"כ 21.5
        סה"כ דרישה לתואר 180
מקצועות עם כוכבית (*) יחושבו בממוצע לתואר במדעי החיים וכל היתר יחושבו בממוצע במדעי הגיאולוגיה והסביבה
כל קורסי הבחירה הניתנים ע"י המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה (קידומת 206) 
וכל קורסי הבחירה הניתנים ע"י המחלקה למדעי החיים (קידומת 205) יחשבו כקורסי בחירה במחלקה.    
הדרכת בטיחות: קורס חובה המהווה קדם למעבדות בקורסי מדעי החיים.